Prejsť na obsah

Nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

SORO pre IROP      Logo Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR     Logo EÚ

 

Detekčné opatrenia Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorých účelom je včas odhaľovať podvodné konanie

    
 • Občianska linka pre boj proti korupcii:

  http://www.kosice.sk/clanok.php?file=obcianska_linka.htm 

  Biela schránka vo vestibule magistrátu mesta Košice na anonymné pripomienky, podnety a postrehy týkajúce sa transparentnosti vybavovania úradných záležitostí 

  E-mailová schránka: obcianskalinka@kosice.sk 

 • nahlasovanie korupcie cez linku zriadenú Úradom vlády SR http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk (o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje Úrad vlády SR, sekcia kontroly a prevencie korupcie) 

 • nahlasovanie podozrení z trestných činov (najmä podozrení z podvodu v zmysle Dohovoru vypracovanom na základe článku K.3 Zmluvy o EÚ o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vrátane jeho protokolov) alebo inej nezákonnej činnosti, s dopadom na finančné prostriedky EÚ a ŠR na e-mailovú adresu infoirq@minv.sk zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci OCKÚ OLAF (o spôsobe vybavenia podnetov rozhodne Národná protikorupčná jednotka, ktorej operatívni zamestnanci posúdia podozrenie z nezákonnej trestnej činnosti). Nahlasovanie podozrenia z korupcie na národnej úrovni v SR je možné vykonať e-mailom/telefonicky na adresu: 

  Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava 
  Račianska 45 
  812 72 Bratislava 
  tel.: 09610 56371 
  fax: 09610 59151 
  e-mail: korupcia@minv.sk 


 • anonymné nahlasovanie podozrení z podvodov a nezrovnalostí s dopadom na finančné prostriedky EÚ Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF EK“) prostredníctvom webového sídla: https://fns.olaf.europa.eu/ (o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje OLAF EK) 

 • Anonymné nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania prostredníctvom komunikačného formulára (nahlásenia budú postúpené príslušným orgánom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ), ktorý je umiestnený nižšie.

 

 

KOMUNIKAČNÝ   FORMULÁR

Ak chcete byť informovaný o vyhodnotení Vášho podnetu, zadajte Vašu emailovú adresu

email:

Váš podnet

 

Odoslať