Prejsť na obsah

Kancelária prvého kontaktu - základné činnosti referátu evidencie majetku

Správa majetku mesta  / Oddelenie právne a majetkové

 

Základné činnosti referátu evidencie majetku


Zabezpečuje evidenciu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta:

 • počítačová evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku
 • zaznamenanie pohybov nehnuteľného a hnuteľného majetku (nadobúdanie, úbytok) na základe došlých dokladov. Ide o množstvo úkonov na základe interných dokladov oddelení MMK a dokladov cudzích inštitúcii
 • poskytovanie údajov z evidencie majetku mesta pre ostatné odborné oddelenia MMK prípadne MČ, obchodné spoločnosti a príspevkové organizácie mesta na základe ich písomných a telefonických dožiadaní
 • mesačné nahlasovanie zmien (zostavy majetku) v evidencii majetku na finančné oddelenie MMK
 • poskytovanie evidenčného stavu nehnuteľného a hnuteľného majetku pre inventarizačné komisie
 • vyhotovovanie odpisových plánov na nehnuteľný a hnuteľný majetok, vykonávanie odpisov majetku, odstúpenie výšky odpisov na finančné oddelenie
 • korešpondencia s bankami týkajúca sa záložných zmlúv
 • chronologické usporiadanie a uloženie dokumentácie, súvisiacej s evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta a to: kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o zverení do správy, zámenné zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok, zmluvy o zriadení práva vecného bremena na nehnuteľný majetok, darovacie zmluvy, podnájomné zmluvy podľa jednotlivých správcov a nájomcov, iné zmluvy vyhotovené oddeleniami MMK, delimitačné protokoly na nehnuteľný a hnuteľný majetok mesta, zaraďovacie protokoly na nehnuteľný a hnuteľný majetok mesta, vyhotovené na základe ukončených investícii mesta, alebo na základe iných dokladov o nadobudnutí majetku, rozhodnutia súdov, rozhodnutia okresných úradov o reštitúciach nehnuteľného majetku, rozhodnutia správ katastra Košice mesto, Košice okolie, Gelnica, rozhodnutia okresných úradov vo veciach vysporiadania vlastníckych práv v záhradkárskych osadách, notárske zápisnice o osvedčení vlastníckeho práva vydržaním a pod.

 

Zabezpečuje vzťah a spolupráca s Katastrálnym úradom v Košiciach, Správami katastra Košice, Košice- okolie a Gelnica:

 • žiadosti o zápis vlastníckeho práva na základe príslušných dokladov
 • žiadosti o vklad záložného práva na základe príslušných dokladov
 • žiadosti o opravu chýb v katastrálnom operáte . V prípade, že nie je možné chybu opraviť v rámci katastrálneho konania zabezpečenie podkladov z katastra pre právne oddelenie na vypracovanie žaloby o určenie vlastníckeho práva
 • vyhotovenie objednávok a zabezpečenie listov vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, výpisov z pozemkovej knihy, grafických a písomných identifikácii pozemkov, geometrických plánov
 • nahliadnutie do zbierok listín v katastri nehnuteľností za účelom zistenia zápisov, súvisiacich s majetkom mesta
 • doručovanie písomností na jednotlivé správy katastra aj za iné oddelenia MMK
 • účasť a poskytovanie súčinnosti na katastrálnych konaniach
 • účasť na komisiách obnovenej evidencie pozemkov v jednotlivých MČ podľa katastrálnych území
 • účasť a poskytovanie súčinnosti pri realizácii nových mapovaní nehnuteľností v jednotlivých katastrálnych územiach
 • účasť na konaniach, týkajúcich sa zmien hraníc mestských častí a okresu
 • účasť na konaniach týkajúcich sa vysporiadania vlastníckych práv v záhradkárskych osadách
 • vypracovanie odvolaní voči rozhodnutiam správ katastra nehnuteľností

 

Zabezpečuje delimitáciu nehnuteľného a hnuteľného majetku:

 • vyhľadávanie nehnuteľného a hnuteľného majetku, u ktorého sú splnené predpoklady na prechod v zmysle zákona (najmä pozemky, ktoré nemajú založené LV)
 • predloženie žiadosti a podkladov odovzdávajúcej strane na vypracovanie delimitačných protokolov
 • v súčinnosti s príslušnými mestskými časťami zabezpečenie rozhodnutí o určení čísiel súpisných na delimitované objekty
 • po potvrdení delimitačných protokolov, zabezpečenie zápisu vlastníckeho práva na mesta Košice a následne zaevidovanie do majetku mesta
 • zabezpečenie vyhotovenia znaleckých posudkov na nehnuteľný a hnuteľný majetok (pokiaľ hodnota nie je v znaleckom posudku uvedená)