Prejsť na obsah

Kancelária prvého kontaktu - základné činnosti týkajúce sa predaja majetku


Správa majetku mesta / Oddelenie právne a majetkové

 

Základné činnosti referátu nakladania s majektom - predaj majetku


Zabezpečuje predaj:

  • hnuteľného a nehnuteľného majetku (pozemky, stavby)
  • bytov, ateliérov a nebytových priestorov podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nájomcom a voľné priestory ostatným záujemcom formou dražby alebo obchodnej verejnej súťaže
  • pozemkov pre vlastníkov bývalých družstevných bytov a bytov vo vlastníctve iných organizácií, ktorí ich nadobudli podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z.
  • pozemkov pre vlastníkov bytov, ktorí ich nadobudli v súlade so zákonom SNR č. 52/19966 Zb.
  • spoluvlastníckeho podielu mesta v nehnuteľnosti pre spoluvlastníkov

 

Zabezpečuje súhlas mesta Košice ako spoluvlastníka domu pri výstavbe nových bytov v podkroví predmetného domu

Zabezpečuje zámenu nehnuteľného majetku

Zabezpečuje nákup nehnuteľného majetku pre mesto Košice

Navrhuje a zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľného majetku

Zabezpečuje odplatné a bezodplatné nadobúdanie investícií do majetku mesta Košice

Vypracováva nájomné zmluvy a zmluvy o zverení hnuteľného majetku do správy

Zabezpečuje a zúčastňuje sa na fyzickom preberaní a odovzdávaní hnuteľného majetku mesta

Nedostatky zistené pri svojej činnosti signalizuje príslušným orgánom, útvarom mesta a predkladá návrhy na ich riešenie

Vypracováva stanoviská pre potreby orgánov mesta