Prejsť na obsah

Kancelária prvého kontaktu - základné činnosti týkajúce sa správy majetku

Správa majetku mesta / Oddelenie právne a majetkové
 

Základné činnosti referátu nakladania s majektom - správa majetku

 • Navrhuje stratégiu účelného a efektívneho využívania majetku mesta a komplexne zabezpečuje nakladanie s ním
 • Vypracúva stanoviská a vyjadruje sa k požiadavkám fyzických a právnických osôb na prenájom majetku mesta, zriadenie vecného bremena, ale aj jeho zverenie do správy
 • Vypracúva stanoviská a komplexne rieši nároky fyzických a právnických osôb na majetok mesta podľa osobitných predpisov (reštitučné nároky, vyvlastnenie a pod.)
 • Zabezpečuje a zúčastňuje sa na fyzickom preberaní a odovzdávaní majetku mesta
 • Sleduje a kontroluje nakladanie s majetkom mesta zvereného do správy, nájmu alebo inej formy užívania právnickým a fyzickým osobám v súlade so štatútom, Pravidlami prenajímania majetku mesta a s podmienkami konkrétnej zmluvy
 • Navrhuje a zabezpečuje usporiadanie majetkovo-právnych vzťahov a inej majetkovej agendy spôsobom najvýhodnejším pre mesto
 • Vyhotovuje návrhy zmlúv o nakladaní s majetkom uzatváraných mestom (nájomné zmluvy, zmluvy o vecnom bremene, o zverení majetku mesta do správy, výkone správy a iné)
 • Zastupuje mesto v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi s potrebnou spoluprácou právneho referátu, pre čo zabezpečuje komplexnú prípravu pre konanie, počínajúc vypracovaním návrhu, realizovaním všetkých úkonov priebehu prvostupňového, odvolacieho a mimoriadneho konania až po vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia a jeho realizovania
 • Posudzuje v potrebnej súčinnosti s právnym referátom právne možnosti usporiadania majetkových sporov zmierom a predkladá príslušné návrhy, ak je to pre mesto výhodné
 • Vypracováva nájomné zmluvy za účelom umiestnenia reklamných zariadení na majetku mesta v súlade s Pravidlami prenajímania majetku mesta
 • Spracúva daňové priznanie na majetok mesta Košice, ktorý sa nachádza mimo katastrálneho územia Košice
 • Nahlasuje a zabezpečuje nahlásenie a prepis médií na mesto (vody, elektrickej energie, plynu)
 • Poskytuje orgánom mesta a príslušným útvarom magistrátu a organizáciám mesta poznatky, získané pri svojej činnosti, na využitie pri prijímaní rozhodnutí a pri výkone ich činnosti
 • Nedostatky zistené pri svojej činnosti signalizuje príslušným orgánom a útvarom mesta a predkladá návrhy na ich riešenie