Prejsť na obsah

KPK - Informácie pre občanov týkajúce sa predaja majetku mesta

Oddelenie právne a majetkové / Referát nakladania s majetkom - predaj majetku

 

Informácie pre občanov

Žiadosti o odkúpenie majetku je potrebné zaslať poštou na adresu:

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

alebo podať do podateľne MMK.

Žiadosť musí obsahovať:
meno, priezvisko, adresu žiadateľa, telefónny kontakt

Pri odkúpení hnuteľného majetku:
pomenovanie hnuteľného majetku

Pri odkúpení nehnuteľného majetku ( pozemok, budova ) :
Uviesť číslo parcely, katastrálne územie, súpisné číslo budovy, dôvod odkúpenia a priložiť k žiadosti kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením pozemku.
V prípade prikúpenia pozemku k nehnuteľnosti resp. pod nehnuteľnosťou užívanej žiadateľom je potrebné doložiť list vlastníctva na nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa.

Pri zámene nehnuteľného majetku :
Uviesť dôvod zámeny, kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu zámeny a list vlastníctva na nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa.

Pri odkúpení bytu, ateliéru a nebytového priestoru :
K žiadosti priložiť kópiu platnej nájomnej zmluvy.

Pri odkúpení pozemkov pod bývalými družstevnými bytmi a bývalými podnikovými bytmi:
Vyplniť formulár žiadosti ( uvedenej v prílohe ), ktorá sa nachádza v podateľni MMK resp. v kancelárii I. kontaktu.
Kúpna cena:

hnuteľný majetok
- podľa znaleckého posudku resp. cena sa určuje primerane podľa stavu opotrebenia

nehnuteľnosti
- pozemky a budovy mesto odpredáva za cenu minimálne podľa znaleckého posudku
- byty, ateliéry, nebytové priestory a pozemky pod bytmi sa stanovujú v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach a zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.