Sadzobník správnych poplatkov - Kancelária prvého kontaktu

SADZOBNÍK SPRÁVNÝCH POPLATKOV

/výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konanie, za ktoré poplatky vyberajú obce/ - podľa zákona NR SR e. 145/1995 Z.z. o právnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.I. ČASŤ - VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

a/ Osvedčenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €Položka 3

1. Osvedčenie
a/ podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
2,00 €Referát informatiky na úseku správy registratúry vydáva z registratúrneho strediska MMK a z registratúry zrušených podnikov, organizácií, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta *) odpisy, fotokópie, výpisy a písomné informácie.

Za vyhotovenie a osvedčenie vyberá s výnimkou žiadateľov oslobodených od správnych poplatkov, správny poplatok podľa položky 2 sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 2,00 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €
*) Zoznam zrušených podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta archivovaných na Magistráte mesta Košice:

1. Cassofin
2. Dom ZČSSP
3. Drevovýroba Košice
4. Komunálne služby Košice
5. Kovoslužba
6. Mestské noviny
7. Miorga - VŠA
8. Park kultúry a oddychu Košice
9. Remonta Košice (bývalý Rozvoj)
10. Reštaurácie Košice
11. Správa kín mesta Košice
12. Správa mestských komunikácií Košice
13. Správa rekreačných a športových zariadení
14. Tegukos Košice (bývala Obnova - Vkus)
15. Technické služby mesta Košice


*) Zoznam zrušených škôl a školských zariadení uložených v predarchívnej starostlivosti MMK:

1. MŠ Jána Žižku
2. MŠ Laborecká
3. MŠ Krosnianska
4. MŠ Petzvalova
1. ZŠ Bernolákova 10
2. ZŠ Čordákova 50
3. ZŠ Dneperská 1
4. ZŠ Exnárova 10
5. ZŠ Galaktická 9
6. ZŠ Charkovská 1
7. ZŠ Juhoslovanská 2
8. ZŠ Košická Nová Ves a Poľná
9. ZŠ Myslavská 401
10. ZŠ Park mládeže
11. ZŠ Petzvalova 4
12. ZŠ Popradská 2 a Luník II
13. ZŠ Rehoľná
14. ZŠ Škultétyho 10
1. Stredisko služieb škole Košice-okolie, Kukučínova 11Oslobodenie od poplatkov
(§ 4 ods. zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.


(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,
c) o slobodnom prístupe k informáciám.


(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Od poplatkov podľa položky 2a) a 2c) sadzobníka sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.


Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

SPRÁVNE POPLATKY

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE, ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY DOKONČENEJ STAVBY, ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM
(podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

pri predpokladanom rozpočtovom náklade:  
do 49 790, 50 eura vrátane 33 €
od 49 790, 50 eura do 99 581, 50 eura vrátane 49,50 €
od 99 581, 50 eura do 331 939 eur vrátane 66 €
od 331 939 eur do 3 319 391, 50 eura vrátane 116 €
nad 3 319 391, 50 eura 199 €NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
(podľa položky 62a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

stavba s rozpočtovým nákladom:  
do 49 790, 50 eura vrátane 16, 50 €
od 49 790, 50 eura do 99 581, 50 eura vrátane 23 €
od 99 581, 50 eura do 331 939 eur vrátane 33 €
od 331 939 eur do 3 319 391, 50 eura vrátane 66 €
nad 3 319 391, 50 eura 99, 50 €ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE NA STAVBY DOČASNÝCH OBJEKTOV ZARIADENÍ STAVENISKA DOPRAVNÝCH STAVIEB, AK SA VYDÁVA SAMOSTATNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE
(podľa položky 60 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

VYDANIE ROZHODNUTIA O DOČASNOM UŽÍVANÍ DOPRAVNEJ STAVBY
(podľa položky 62a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY, KTORÁ BOLA POSTAVENÁ PO 1. OKTÓBRI 1976 BEZ STAVEBNÉHO POVOLENIA ALEBO V ROZPORE SO ZÁKONOM A O DODATOČNÉ POVOLENIE ZMENY STAVBY
(podľa položky 61 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ZMENU UŽÍVANIA STAVBY, AK NIE JE SPOJENÉ SO STAVEBNÝM KONANÍM, O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA PODĽA POLOŽKY 60
(podľa položky 62 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE OBJEKTU DOPRAVNEJ STAVBY
(podľa položky 62 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)
16, 50 €Oslobodenie od poplatkov
(§ 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.


2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

Od poplatku podľa položky 60, 62 a 62a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.


11) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisovV. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

a) pre fyzické osoby 6,50 €
b) pre právnické osoby 16,50 €Oslobodenie od poplatkov
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, 11) národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka: Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.


Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

a) na stavby na bývanie
  1. na stavbu rodinného domu 18) 33 €
  2. na stavbu bytových domov 18) 66 €
 
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 23 €
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 39,50 €
 
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny stavieb pred dokončením 23 €
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 16,50 €
 
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 23 €
 
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 16,50 €
 
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 49 790,50 € vrátane 33 €
  nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane 49,50 €
  nad 99 581,50 € do 331 939 € vrátane 66 €
  nad 331 939 € do 3 319 391,50 € vrátane 116 €
  nad 3 319 391,50 € 199 €
 
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 16,50 €
 
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 33 €


Oslobodenie od poplatkov

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby určenej v položke 60
Položka 62

a) Žiadosť o povolenie
  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 16,50 €
  2. na odstránenie stavby 6,50 €
  3. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie 49,50 €
  4. terénnych úprav 6,50 €
  5. na odstránenie objektu dopravnej stavby 16,50 €
  6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby 16,50 €
 
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 99,50 €
 
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 16,50 €


Oslobodenie od poplatkov

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní


Položka 62a

a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
  do 49 790,50 € vrátane 16,50 €
  nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane 23 €
  nad 99 581,50 € do 331 939 € vrátane 33 €
  nad 331 939 € do 3 319 391,50 € vrátane 66 €
  nad 3 319 391,50 € 99,50 €
 
b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby 16,50 €
 
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby 33 €


Oslobodenie od poplatkov

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.Poplatok za výrub stromov: fyzická osoba 6,50 €
  právnické osoby 66 €
 
Správny poplatok za vodné stavby pre fyzickú osobu 33 €