Sadzobník správnych poplatkov - Kancelária prvého kontaktu

SADZOBNÍK SPRÁVNÝCH POPLATKOV

/výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konanie, za ktoré poplatky vyberajú obce/ - podľa zákona NR SR e. 145/1995 Z.z. o právnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.I. ČASŤ - VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

a/ Osvedčenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €Položka 3

1. Osvedčenie
a/ podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
2,00 €Referát informatiky na úseku správy registratúry vydáva z registratúrneho strediska MMK a z registratúry zrušených podnikov, organizácií, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta *) odpisy, fotokópie, výpisy a písomné informácie.

Za vyhotovenie a osvedčenie vyberá s výnimkou žiadateľov oslobodených od správnych poplatkov, správny poplatok podľa položky 2 sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 2,00 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €
*) Zoznam zrušených podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta archivovaných na Magistráte mesta Košice:

1. Cassofin Košice 
2. Dom ZČSSP Košice 
3. Drevovýroba Košice
4. Komunálne služby Košice
5. Kovoslužba Košice
6. Mestské noviny Košice 
7. Miorga - VŠA Košice
8. Park kultúry a oddychu Košice
9. Remonta Košice (bývalý Rozvoj)
10. Reštaurácie Košice
11. Správa kín mesta Košice
12. Správa mestských komunikácií Košice
13. Správa rekreačných a športových zariadení Košice 
14. Tegukos Košice (bývala Obnova - Vkus)
15. Technické služby mesta Košice
16. Záhradníctvo mesta Košice

 

*) Zrušené národné výbory od r. 1954-1991

1. Obvodný národný výbor Košice - Staré mesto
2. Obvodný národný výbor Košice - Nové mesto
3. Obvodný národný výbor Košice - Juh
4. Obvodný národný výbor Košice I
5. Obvodný národný výbor Košice II
6. Obvodný národný výbor Košice III
7. Obvodný národný výbor Košice IV
8. Mestský národný výbor v Košiciach
9. Národný výbor mesta Košice
10. Školské služby v Košiciach, Nižná Úvrať 22, Košice
11. Školská správa Národného výboru mesta Košíc, Nižná Úvrať 26, Košice


*) Zoznam zrušených škôl a školských zariadení uložených v predarchívnej starostlivosti MMK:

1. MŠ Jána Žižku
2. MŠ Laborecká
3. MŠ Krosnianska
4. MŠ Petzvalova
1. ZŠ Bernolákova 10
2. ZŠ Čordákova 50
3. ZŠ Dneperská 1
4. ZŠ Exnárova 10
5. ZŠ Galaktická 9
6. ZŠ Charkovská 1
7. ZŠ Juhoslovanská 2
8. ZŠ Košická Nová Ves a Poľná
9. ZŠ Myslavská 401
10. ZŠ Park mládeže
11. ZŠ Petzvalova 4
12. ZŠ Popradská 2 a Luník II
13. ZŠ Rehoľná
14. ZŠ Škultétyho 10
1. Stredisko služieb škole Košice-okolie, Kukučínova 11Oslobodenie od poplatkov
(§ 4 ods. zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.


(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia,  štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,
c) o slobodnom prístupe k informáciám.


(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Od poplatkov podľa položky 2a) a 2c) sadzobníka sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámka
Poplatok podľa písmen a) a c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.


Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

SPRÁVNE POPLATKY

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE, ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY DOKONČENEJ STAVBY, ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM
(podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

pri predpokladanom rozpočtovom náklade:  
do 49 790, 50 eura vrátane 33 €
od 49 790, 50 eura do 99 581, 50 eura vrátane 49,50 €
od 99 581, 50 eura do 331 939 eur vrátane 66 €
od 331 939 eur do 3 319 391, 50 eura vrátane 116 €
nad 3 319 391, 50 eura 199 €NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
(podľa položky 62a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

stavba s rozpočtovým nákladom:  
do 49 790, 50 eura vrátane 16, 50 €
od 49 790, 50 eura do 99 581, 50 eura vrátane 23 €
od 99 581, 50 eura do 331 939 eur vrátane 33 €
od 331 939 eur do 3 319 391, 50 eura vrátane 66 €
nad 3 319 391, 50 eura 99, 50 €ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE NA STAVBY DOČASNÝCH OBJEKTOV ZARIADENÍ STAVENISKA DOPRAVNÝCH STAVIEB, AK SA VYDÁVA SAMOSTATNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE
(podľa položky 60 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

VYDANIE ROZHODNUTIA O DOČASNOM UŽÍVANÍ DOPRAVNEJ STAVBY
(podľa položky 62a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY, KTORÁ BOLA POSTAVENÁ PO 1. OKTÓBRI 1976 BEZ STAVEBNÉHO POVOLENIA ALEBO V ROZPORE SO ZÁKONOM A O DODATOČNÉ POVOLENIE ZMENY STAVBY
(podľa položky 61 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ZMENU UŽÍVANIA STAVBY, AK NIE JE SPOJENÉ SO STAVEBNÝM KONANÍM, O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA PODĽA POLOŽKY 60
(podľa položky 62 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE OBJEKTU DOPRAVNEJ STAVBY
(podľa položky 62 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)
16, 50 €Oslobodenie od poplatkov
(§ 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.


2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

Od poplatku podľa položky 60, 62 a 62a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.


11) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisovV. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia  
  1. pre fyzické osoby 40 €
  2. pre právnické osoby 100 €
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 €


Oslobodenie od poplatkov
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby
s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.


Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením
(za každú samostatnú stavbu) 

a) na stavby na bývanie
  1. na stavbu rodinného domu  50 €
  2. na stavbu bytového domu  200 €
 
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 €
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 €
 
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 €
  2. bytových domov 100 €
 
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 €
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 €
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 €
  4. na spevnené plochy a parkoviská 30 €
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30 €
 
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50 €
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50 €
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50 €
  4. na spevnené plochy a parkoviská 50 €
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50 €
 
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20 €
 
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 € vrátane 100 €
  nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 200 €
  nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 400 €
  nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 600 €
  nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane 800 €
  nad 10 000 000 € 1 000 €
 
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50 €
 
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60 €
 
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150 €


Oslobodenie od poplatkov

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
  1. právnickú osobu 100 €
  2. fyzickú osobu 30 €
 
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
  1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60 €
  2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150 €
 
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre  
  1. právnickú osobu 50 €
  2. fyzickú osobu 20 €
 
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 30 €
 
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre  
  1. právnickú osobu 30 €
  2. fyzickú osobu 10 €
 
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80 €
 
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10 €
 
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30 €
 
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 €


Oslobodenie od poplatkov

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby       trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke 60
Položka 62

a) Žiadosť o povolenie
  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 30 €
  2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre  
        právnickú osobu  50 €
        fyzickú osobu  20 €
  3. terénnych úprav pre  
        právnickú osobu 100 €
        fyzickú osobu 20 €
 
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100 €
 
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20 €


Oslobodenie od poplatkov

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.


Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
  1. rodinný dom 35 €
  2. bytový dom 120 €
 
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 €
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 €
 
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25 €
  2. bytových domov 50 €
 
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 20 €
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20 €
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20 €
  4. na spevnené plochy a parkoviská 20 €
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 20 €
 
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 €
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 €
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 €
  4. na spevnené plochy a parkoviská 30 €
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 30 €
 
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20 €
 
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 € vrátane 60 €
  nad 50 000,50 € do 100 000 € vrátane 120 €
  nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 250 €
  nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 400 €
  nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane 530 €
  nad 10 000 000 € 660 €
 
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 50 €


Oslobodenie od poplatkov

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

 
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady
podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 

 

Poplatok za výrub stromov: fyzická osoba 6,50 €
  právnické osoby 66 €
 
Správny poplatok za vodné stavby pre fyzickú osobu 33 €