Prejsť na obsah

Sadzobník správnych poplatkov - Kancelária prvého kontaktu

SPRÁVNE POPLATKY VYBERANÉ MESTOM KOŠICE

 
Správne poplatky, ktoré sa platia za úkony a konanie mesta Košice ako orgánu verejnej správy, upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon“). V niektorých prípadoch zákon obsahuje splnomocnenie pre správny orgán na zníženie alebo zvýšenie správneho poplatku.
 
Zoznam správnych poplatkov, ktoré vyberá mesto Košice, je uvedený v nižšie v časti Prílohy (Vybrané časti Sadzobníka správnych poplatkov, Určenie výšky niektorých správnych poplatkov).
 
 

OSLOBODENIE OD POPLATKOVEJ POVINNOSTI

 
Oslobodenie od platenia správnych poplatkov sa týka osôb a úkonov vymedzených v § 4 zákona. Pri niektorých položkách správnych poplatkov zákon osobitne ustanovuje aj ďalšie prípady oslobodenia od poplatkovej povinnosti.
 
 

INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ NIEKTORÝCH ODPISOV, VÝPISOV A INÝCH INFORMÁCIÍ

 
Referát informatiky MMK na úseku správy registratúry vydáva z registratúrneho strediska MMK a z registratúry zrušených podnikov, organizácií, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zoznam zrušených podnikov a organizácií je uvedený v prílohe.