Prejsť na obsah

Zimná údržba v meste Košice

Organizáciu dispečerskej služby pre výkon zimnej údržby v meste Košice zabezpečuje centrálny dispečing referátu dopravy - Magistrátu mesta Košice (ďalej len referát dopravy MMK), Trieda SNP 48/A, Košice. Dispečer centrálneho dispečingu priamo riadi a usmerňuje činnosť dispečerov dispečingu spoločnosti Kosit a.s. určených v zmluve, v úzkej súčinnosti koordinuje výkon zimnej údržby aj s dispečingom NDS a.s., Magnezitárska č. 2, Košice a dispečingom zimnej údržby Dopravného podniku mesta Košice a.s., Bardejovská ul. v Košiciach. Spolupracuje s operačným strediskom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a Mestskej polície Košice.

 

Dispečingy zimnej údržby

 

Dispečing referátu dopravy MMK ul. Trieda SNP 48/A, Košice
t. č.: 16 126, 6419 736
mobil: 0903 602 383

 

Dispečing spoločnosti KOSIT a.s. ul. Rastislavova 98, Košice
t. č.: 727 07 81
mobil: 0907 548 620 e-mail: dispcistota@Kosit-as.sk    

 

Dispečing Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Správa a údržba rýchlostných ciest Košice
ul. Magnezitárska 2, Košice
t.č.: 636 73 83, 600 55 15

 

Operačný plán zimnej údržby mesta Košice 2023-2024