Prejsť na obsah

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, SLOVENSKÁ ULICA, KOŠICE

Oznamujem občanom, že dňa 22.6.2006 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:

„Administratívna budova, Slovenská ulica, Košice."

HALA projekt – Košice, Ing. Hanuliak Ladislav, Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa, MG – service, s.r.o., Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Administratívna budova, Slovenská ulica, Košice".

Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 21.7.2006.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 18.7.2006.Ing. František Knapík
primátor mesta Košice