Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská, Košice - Šaca

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 26.02.2019 MK/A/2019/09856-2


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.02.2019 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:


„Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská, Košice - Šaca“

medzi ulicami Buzinská a Učňovská

Navrhovateľ – Wisage spol. s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, zastúpený firmou ESVE, s.r.o., predložil Okresnému úradu Košice, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.

Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 19.03.2019.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj zverejnením zámeru na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativno-polyfunkcna-budova-buzinska-kosice-saca

 

Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky