Aktualizácia č.5 a informácia o disponibilnej výške FP a termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (MŠ)

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 11.09.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené informácie k výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35:

 

  1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019,

  2. Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35,

  3. Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.