Prejsť na obsah

Alkohol na verejnosti sa bude konzumovať s obmedzením

Pôvodne Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o čistote a verejnom poriadku, v paragrafe „všeobecný zákaz požívania alkoholických nápojov“, bolo napadnuté prokurátorom, ktorý ho hodnotil ako neprípustný zásah do individuálnych slobôd človeka. Novela je reakciou na protest prokurátora podaný Krajskou prokuratúrou v Košiciach v novembri minulého roku, ktorým navrhuje tento sporný paragraf zrušiť. Ani v pôvodnom návrhu mesto nechcelo upierať žiadne právo jednotlivca, ale zabezpečiť ochranu spoločensky chráneného záujmu, ktorým je verejný poriadok, zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta a ochrana životného prostredia. Nová dikcia návrhu novely vychádza z uplatnenia zákonnej ochrany obyvateľstva pred zneužívaním alkoholických nápojov. Ich požívanie povoľuje len na miestach k tomu uspôsobených, ako sú napríklad mestské rekreačné oblasti a zakazuje napríklad vo verejných parkoch, ihriskách, kostoloch, zdravotníckych zariadeniach, školách a priestranstvách v ich okolí. Mestská rada rokovala aj o problematike sociálneho bývania a úprave organizačnej štruktúry zariadení sociálnych služieb ako aj o návrhu súvisiacom s rekonštrukciou časti jestvujúceho bytového fondu na sídlisku Luník 9.