Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 23.01.2018
MK/A/2018/07461-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.01.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:

„Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9“

Navrhovateľ – Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.
Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 13.02.2018.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj zverejnením zámeru na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/betonaren-is-kosice-magnezitarska-9


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky