Prejsť na obsah

Činnosť Mestskej polície Košice v rámci akcie - September mesiac bezpečnosti cestnej premávky

September 2006 – mesiac bezpečnosti cestnej premávky


V zmysle schváleného návrhu príslušníci MsP v rámci akcie „September – mesiac bezpečnosti cestnej premávky" v obhospodarovaných územných obvodoch realizovali nasledujúce aktivity:

1) Dňa 04.09.2006 v čase od 07,00 hod. do 11:00 hod. v súvislosti so začatím nového školského roka zabezpečovali hliadky MsP v spolupráci s hliadkami PZ SR priechody pre chodcov pri materských a základných školách v Košiciach na uliciach :

a) MČ Košice – Juh:

- Gemerská – Rastislavova

- Jantárová – Staničná

- Požiarnická

b) MČ Košice – Staré mesto:

- Masarykova

- Komenského – Park Angelinum

c) MČ Košice – Šaca:

- Mládežnícka

- Železiarenská

d) MČ Košice – Ťahanovce:

- Berlínska – Aténska č.1

- Bukurešťská – Aténska

e) MČ Košice – Dargovských Hrdinov:

- Herlianska – Lingov

- Krosnianska č.2

- Krosnianska č.4

f) MČ Košice – KVP:

- Lechkého

g) MČ Košice - Západ:

- Trebišovská – Popradská

- Považská 

- Kežmarská – Popradská 

- Bernolákova


Realizáciu týchto aktivít zabezpečovalo 28 príslušníkov MsP, ktorí spolu odpracovali 112 hodín. Pri realizácii týchto aktivít nedošlo na zabezpečených priechodoch pre chodcov k žiadnej dopravnej nehode.


S cieľom zabezpečiť bezpečný priechod školopovinných detí cez cestu po vyznačených priechodoch pre chodcov zabezpečujú príslušníci MsP od septembra 2006 (v rámci kapacitných možností) počas školského vyučovania priechody pre chodcov na uliciach v jednotlivých MČ (napríklad na Lingove v MČ Košická Nová Ves, na ul. Berlínskej v MČ Ťahanovce, na ul. Jantárovej v MČ Juh, na ulici Bernolákovej v MČ Západ, Lechkého v MČ KVP).


2) Dňa 13.09.2006 a 17.09.2006 v čase od 08,00 hod. do 11,00 hod. a v čase od 14,00 hod. do 19,00 hod. príslušníci zo stanice MsP – Stred zrealizovali preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na cyklistov a chodcov a na dodržiavanie používania cyklistického chodníka na Hlavnej a Čermeľskej ulici v Košiciach. Realizáciu tejto akcie zabezpečovalo 8 príslušníkov MsP, ktorí spolu odpracovali 48 hodín. Pri realizácii predmetných preventívno-bezpečnostných akcií príslušníci MsP upozornili 26 cyklistov na správne používanie cyklistického chodníka a 4 chodcov na jeho neoprávnené používanie.


3) Dňa 20.09.2006 v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. bola v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru SR, motorizovanou hliadkou zo stanice MsP – Východ a cyklohliadkou zo stanice MsP – Západ zrealizovaná na detskom ihrisku MŠ Zupkova v Košiciach dopravná výchova pre žiakov základných škôl. Realizáciu tejto akcie zabezpečovali 4 príslušníci MsP, ktorí spolu odpracovali 24 hodín.


4) Dňa 21.09.2006 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod. riaditeľka ZŠ Lechkého v Košiciach v spolupráci s príslušníkmi stanice MsP – KVP a cyklohliadkou zo stanice MsP – Západ zrealizovala dopravnú súťaž pre žiakov uvedenej základnej školy spojenú s ukážkou výstroje a výzbroje MsP Košice. Realizáciu tejto akcie zabezpečovalo 5 príslušníkov MsP, ktorí spolu odpracovali 20 hodín.


5) Dňa 28.09.2006 v čase od 16:00 hod. do 20:00 hod. bola na vybraných stanovištiach taxislužieb v meste Košice vykonaná preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na dodržiavanie zák. č. 168/1996 Z. z. (o podmienkach prevádzkovania taxislužieb). Uvedenej akcie sa zúčastnili príslušníci MsP Košice, príslušníci ODI OR PZ Košice I a Košice II, pracovníci SKK, Metrologického ústavu SR - pobočka Košice a Obvodného úradu Košice - odbor živnostenského podnikania. Počas tejto akcie bolo zaznamenaných celkove 28 prípadov porušenia ustanovenia predmetného zákona z čoho 8 prípadov bolo vyriešených v blokovom konaní na sumu 14.000,-Sk, v 3 prípadoch bude priestupok oznámený inému správnemu orgánu, v 10 prípadoch bol vodičovi mot. vozidla zadržaný vodičský preukaz a v 7 prípadoch bolo zistené, že mot. vozidlo taxislužby parkovalo bez parkovacej karty. Realizáciu tejto akcie zabezpečovalo 6 príslušníkov MsP, ktorí spolu odpracovali 24 hodín.


6) V mesiaci september 2006 velitelia staníc MsP zrealizovali na niektorých košických ZŠ a MŠ celkove 14 prednášok a besied o dopravnej výchove, ktoré boli určené pre žiakov I. a II. stupňa.


Celkovo sa na realizácii aktivít počas konania sa akcie „September – mesiac bezpečnosti cestnej premávky" zúčastnilo 51 príslušníkov MsP, ktorí spolu odpracovali 228 hodín.

Zdroj:  Oddelenie  výchovy, školenia a výcviku MsP Košice