Prejsť na obsah

Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice

NÁZOV PROJEKTU Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice

LOGO PROGRAMU

  Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR            

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE    Košice – mestská časť Nad jazerom

CELKOVÉ NÁKLADY    372 304,64 €
VÝŠKA NFP    279 129,47 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ    249 747,42 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020,
Prioritná os 1 –Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
Investičná priorita 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility,
Špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

POSKYTOVATEĽ    Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je: zatraktívnenie a zvýšenie bezpečnosti a používania nemotorovej dopravy v meste Košice.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu dôjde k výstavbe nového úseku cyklistickej komunikácie pre obojsmernú premávku pozdĺž Slaneckej cesty vedľa pásu pre chodcov a lávky pre peších a cyklistov.

Výstavbou tohto úseku sa vytvorí prepojenie dôležitej cyklodopravnej trasy vedúcej od MČ Krásna, cez celú MČ nad Jazerom, až do samotného centra mesta Košice, súbežne s hlavnými cestnými ťahmi automobilovej dopravy – II/552 (Slanecká cesta) a PR3.

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov na komunikáciách, odstraňovaniu úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave, odstraňovaniu bariér pri prestupovaní, k zvýšeniu úrovne infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, vytvoreniu atraktívneho alternatívneho spôsobu prepravy, čo umožní zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zníženie energetickej náročnosti dopravy, zlepšenie podmienok pre nemotorovú dopravu, zvýšenie podielu využívania cyklistickej dopravy, pozitívne environmentálne efekty v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a pod.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Výstavba cyklistickej komunikácie a lávky pre peších a cyklistov popri Slaneckej ceste

VÝSTUPY PROJEKTU
Vybudovaný nový úsek cyklodoravnej trasy - cyklistickej komunikácie v dĺžke 2,2 km.

ZAČIATOK REALIZÁCIE    09/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE    11/2023
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/ 


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/