Prejsť na obsah

Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. Etapa, 2. Stavba

NÁZOV PROJEKTU Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. Etapa, 2. STAVBA

LOGO PROGRAMU

  Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR            

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

MIESTO REALIZÁCIE Košice - mestská časť Sever

CELKOVÉ NÁKLADY    263 917,64 €
VÝŠKA NFP    247 394,71 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ    247 394,71

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Prioritná os: 7 – REACT - EU, Investičná priorita: 7.1.- Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID – 19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Špecifický cieľ: 7.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom predkladaného projektu „Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. ETAPA, 2 STAVBA“ je vybudovanie novej cyklistickej rekreačnej cestičky a úprava už existujúceho úseku vzhľadom na to, že sa tam nachádza turistický razcestník a ide o vyhľadávané rekreačné miesto s vysokou intenzitou cyklistov, chodcov.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu sme prispeli k zlepšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov na komunikáciách, zvýšili sme úroveň infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, zlepšili plynulosť cestnej premávky, znížili nehodovosť, zvýšili atraktívnosti rekreačnej oblasti, a prispeli k ochrane životného prostredia, k znižovaniu negatívnych dopadov dopravy na ŽP. Okrem dopravného a športového aspektu sme vybudovaním rekreačného cyklochodníka vytvorili možnosť poznávania okolitého rekreačného a prírodného prostredia.

Schválenou Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok refundujeme výdavky už zrealizovaného cyklistického chodníka v roku 2020.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity projektu:
• A.2. cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,
• A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra

VÝSTUPY PROJEKTU
Vytvorenie nových úsekov cyklistických komunikácií – 0,8012 km
Vytvorenie prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (stojany na bicykle) – 5 ks

ZAČIATOK REALIZÁCIE   05/2020
UKONČENIE REALIZÁCIE   10/2020
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Zrealizovaný

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/