Deň učiteľov 2015

Celomestské oslavy Dňa učiteľov


Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 30. marca 2015 o 10:00 hod. uskutočnili celomestské oslavy Dňa učiteľov za účasti vedenia mesta, starostov MČ, riaditeľov, ocenených pedagógov a zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Slávnostné ocenenie pedagógov primátorom mesta sa uskutočnilo v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach.

Mesto Košice a Oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže MMK považuje Deň učiteľov za sviatok vzdelávania a múdrosti. Ide o príležitosť poďakovať z úrovne Mesta Košice všetkým, ktorí znalosťami, obetou a trpezlivosťou formujú človeka a spoločnosť.

28. marec je dňom narodenia Jána Amosa Komenského. Tento deň je príležitosťou pripomenúť a upevniť jeho posolstvo, odkaz, ktorý zanechal budúcim generáciám. Cieľom vari každého učiteľa je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je v ňom pozitívne a rozvíjať to správnym smerom, vyzbrojiť žiakov do života vedomosťami, ktoré zúročia, či už v ďalšom štúdiu na vysokých školách, alebo v samotnej praxi.


Miesto učiteľov v spoločnosti je nenahraditeľné a práve preto si zaslúžia adekvátne morálne, finančné aj iné ohodnotenie. Celomestskými oslavami Dňa učiteľov si mesto Košice pripomína potrebu upevnenia rebríčka spoločenských priorít, kde medzi najvýznamnejšími priečkami musí byť aj podpora výchovy a vzdelávania, podpora školského prostredia, ktoré má najvýznamnejší vplyv na kvalitu školského systému a zároveň predstavuje najdôležitejšiu investíciu pre budúcnosť.

Prítomným sa v slávnostnom príhovore prihovoril Richard Raši. Okrem iného povedal: "Učiteľom patrí úcta a vďaka, s ktorou každodenne vychovávajú detí, žiakov a študentov. V mnohom nahrádzajú rodičov a kamarátov. Sú oporou a architektom ľudskej individuality. V tento deň je potrebné upriamiť pozornosť na celospoločenský prínos a význam práce pedagógov pri výchove a vzdelávaní mladej generácie."

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 35 pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice prevzalo z rúk primátora Richarda Rašiho, viceprimátorov MUDr. Renáty Lenártovej, PhD. a JUDr. Martina Petruška ocenenie – poďakovanie za dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, inovatívny prístup vo vzdelávaní, či starostlivosť o postihnutých a talentovaných žiakov, za dlhoročné pedagogické majstrovstvo, odbornú erudovanosť, pedagogický takt a príkladné charakterové vlastnosti .

Príjemnú atmosféru v rámci kultúrneho programu umocnilo vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy, Jantárová 6, Košice.


Prílohy