Prejsť na obsah

Dlhová služba mesta sa znižuje

Štvrtková Mestská rada na svojom zasadnutí prerokovala viac ako 20 bodov programu. Jeden z najdlhšie diskutovaných bodov bol rozbor hospodárenia mesta k 30. júnu 2007. Finančné oddelenie potvrdilo, že z doterajších vyčíslení sa rozpočet napĺňa na 50 %. Existujú riziká najmä v plnení záväzkov daní z príjmu fyzických osôb a z poplatkov za odpad. Isté riziko stále predstavujú aj odpredaje veľkých pozemkov, ktoré nie sú vo finálnej fáze. Riaditelia jednotlivých Mestských podnikov ubezpečili primátora, že neočakávajú žiadne riziká, i keď sa boria s čiastkovými problémami. Mestská pokladnica beží podľa splátkového kalendára. Dlhová služba Košíc k 30.6.2007 predstavovala čiastku 1,15 mld. Sk. Za prvý polrok roku 2007 sa znížila o 61,5 mil. Sk.
Radní páni na zasadnutí zobrali na vedomie informáciu o projekte výroby, dodávky a montáže autobusov „Blue Bird", ktorý si vyžaduje okrem náročného technického posúdenia aj zváženia všetkých možných prínosov a rizík pre naše mesto.
Najviac kritizovaným bodom programu bola očakávaná dôvodová správa k organizačnému poriadku zamestnancov Magistrátu, ktorú nakoniec primátor mesta stiahol z rokovania s vlastnými výhradami voči správe.
Možné obavy s ďalšieho riešenia vzbudila správa o postupe pri nakladaní s obecnými bytmi na Baltickej ulici, v ktorej boli uvedené tri alternatívy. 24 bytových jednotiek v 4 podlažnom dome môže mesto odpredať ako celok alebo ako jednotlivé byty, či ich prideliť záujemcom s istými podmienkami.
Mestská rada zobrala na vedomie aj priebežnú informáciu o koordinovaní a spracovaní projektov na tento rok, podľa ktorej by mesto mohlo získať takmer 52 mil. Sk ako nenávratné finančné prostriedky.