Prejsť na obsah

Do diskusie o novele zákona o meste Košice sa môžu občania zapojiť 25. októbra v zasadačke magistrátu alebo prostredníctvom internetu novelazakona@kosice.sk

Do diskusie o novele zákona o meste Košice sa môžu občania zapojiť 25. októbra v zasadačke magistrátu, alebo prostredníctvom internetu novelazakona@kosice.sk

V utorok 25. októbra o 13. hodine bude v zasadačke Magistrátu mesta Košice (trakt F – Ergomed) verejná diskusia k pripravovanému návrhu novelizácie zákona o meste Košice. Pozvanie na ňu dostali starostovia mestských častí, poslanci mestského zastupiteľstva, starostovia okolitých obcí, členovia komisie na prípravu novely zákona a členovia legislatívno-právnej komisie MZ. Na verejnú diskusiu bol pozvaný aj splnomocnenec vlády pre decentralizáciu verejnej správy Viktor Nižňanský, právny expert Ladislav Orosz a ďalší hostia. Keďže ide o problematiku, ktorí sa dotkne každého Košičana, do debaty sa môže zapojiť každý občan. Tí, ktorí nemôžu prísť osobne, môžu využiť online diskusiu prostredníctvom internetu. Účastníci diskusie budú odpovedať na internete od 16. hodiny. Občania však môžu svoje otázky posielať už teraz na mailovú adresu novelazakona@kosice.sk

Zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov bol schválený 1. októbra 1990. Jeho hlavným účelom bolo upraviť organizáciu a výkon územnej samosprávy na území mesta Košice. Zákon o meste Košice bol počas svojej bezmála 15-ročnej existencie novelizovaný len trikrát, posledná novelizácia sa vykonala v roku 1993. Aj keď sa osobitná zákonná úprava výkonu samosprávy v meste Košice v praxi osvedčila, praktické skúsenosti z uplatňovania zákona o meste Košice poukazujú na potrebu jeho zásadnejších zmien. Preto primátor mesta Košice Zdenko Trebuľa zriadil pracovnú skupinu na prípravu novelizácie zákona o Košiciach pod vedením námestníka Eugena Čuňa, ktorá spracovala legislatívny návrh novely zákona o meste Košice.

Predložená novela zákona o meste Košice najmä
a) zosúlaďuje právnu terminológiu používanú v zákone o mete Košice s právnou terminológiou používanou v Ústave Slovenskej republiky, zákone o obecnom zriadení a ďalších súvisiacich právnych predpisoch a odstraňuje legislatívno – technické nedostatky platného zákona
b) precizuje právne postavenie mestských častí a ich vzťahy k mestu Košice, okrem iného vychádza zo zásady, že mestské časti môžu vykonávať prenesený výkon štátnej správy len vtedy, ak to ustanoví osobitný zákon
c) v záujme zvýšenia efektívnosti a zjednocovania výkonu územnej samosprávy, ako aj zníženia finančných nákladov na výkon samosprávy prináša viaceré zmeny v organizácii orgánov územnej samosprávy na území mesta Košice (zníženie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev, zníženie počtu členov mestskej rady, zriadenie nového orgánu – Rady starostov ...)
d) zjednodušuje a racionalizuje mechanizmus rozhodovania o zmenách v organizácii územnej samosprávy v meste Košice (rozhodovanie o vytvorení zrušení, zlúčení, alebo rozdelení mestských častí) a to tak, že toto rozhodnutie zveruje do výhradnej právomoci mestského zastupiteľstva, pričom umožňuje obyvateľom dotknutých mestských častí takéto rozhodnutie odmietnuť v miestnom referende
e) podrobnejšie upravuje vzťahy mesta Košice k okolitým obciam a vytvára podmienky na ich vzájomné prospešnú spoluprácu a súčinnosť, vrátane možnosti okolitej obce rozhodnúť o pričlenení k mestu Košice
f)
Predložený návrh novely zákona o meste Košice bude prerokovaný na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 27. októbra 2005. Pracovná skupina predpokladá, že návrh novely bude ešte v tomto roku predložený do legislatívneho procesu ako poslanecký návrh zákona.