Prejsť na obsah

Do konca januára je možné získať zľavu na daň z nehnuteľností a komunálny odpad

Najneskôr do utorka 31. januára 2023 musia všetci, ktorí minulý rok kúpili, predali, dostali do daru nehnuteľnosť, darovali alebo skolaudovali predtým rozostavanú nehnuteľnosť podať mestu Košice priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú nielen tí, ktorým vlani na liste vlastníctva pribudla nehnuteľnosť, ale aj tie fyzické a právnické osoby, ktoré svoju nehnuteľnosť predali, či podarovali a aj takí, u ktorých nastali zmeny vo vlastníckych vzťahoch ich nehnuteľnosti.

V prípade spoluvlastníkov podáva priznanie k dani z nehnuteľností buď každý do výšky svojho podielu, resp. ak sa dohodnú, jeden z nich za celú nehnuteľnosť spolu s prehlásením, kto bude daňovníkom za danú nehnuteľnosť.

„Povinnosť podať priznanie sa týka tých osôb, ktoré v uplynulom roku nadobudli nehnuteľnosť ako napríklad kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením alebo iným spôsobom. Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj v prípade, ak v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia, došlo vlani k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. Je to v prípade, ak dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby, vysvetľuje vedúca referátu daní a poplatkov ekonomického oddelenia Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.

Priznanie musia podať aj tí, ktorí od minulého roka nevlastnia nehnuteľnosť 

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností musia podať aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2022 zanikla daňová povinnosť k tejto dani. Ide o všetkých tých, ktorí v priebehu uplynulého roka predali alebo darovali nehnuteľnosť alebo o ňu prišli rozhodnutím súdu a pod.

„Ak boli doteraz daňovníkmi, chceme ich upozorniť, že v tlačive musia vyznačiť, že podávajú čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Ak čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti nepodajú, správca dane im daň na zdaňovacie obdobie vyrubí, hoci už nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti,“ skonštatovala Moleková. 

Sadzby dane z nehnuteľností zostávajú v rovnakej výške ako vlani. Aj naďalej platí, že seniorom po dovŕšení veku 70 rokov na ďalšie zdaňovacie obdobie automaticky patrí zníženie dane z nehnuteľností o 50 % pri dani zo stavieb na bývanie a dane z bytov v ich vlastníctve, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

V prípade zníženia dane z pozemkov, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, si fyzické osoby staršie ako 70 rokov musia nárok na zníženie výšky dane uplatniť do 31. januára podaním čiastkového priznania k dani z pozemkov, spolu s prílohou na zníženie. Ak to neurobia, nárok na zľavu im na príslušné zdaňovacie obdobie zanikne a sumu budú musieť zaplatiť v plnej výške.

V čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností si daňovník určí, ktoré pozemky slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu. Daňovník si uplatní zníženie na pozemky len raz, na ďalšie zdaňovacie obdobie ho už správca dane poskytne automaticky.

Celková výška dane bude závisieť od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Tú je možné nájsť v liste vlastníctva, v rozhodnutí katastra o zápise nehnuteľnosti alebo v zmluve, ktorou občan nadobudol svoju nehnuteľnosť.

K vyplnenému priznaniu k dani z nehnuteľností treba priložiť fotokópie potrebných dokladov. Sú nimi kópia rozhodnutia o povolení vkladu z katastra nehnuteľností, kópia právoplatného stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia, kópia právoplatného dedičského osvedčenia. V prípade ukončenia dedičského konania sa daňové priznanie musí podať do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. 

Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti a jej výške dostanú občania poštou alebo do svojich elektronických schránok v priebehu jari. 

Občania nad 62 rokov získajú polovičnú zľavu z poplatku za odpad automaticky

Do 31. januára 2023 musia zaslať poštou alebo osobne priniesť na magistrát mesta potvrdenie aj všetci tí, ktorí žiadajú mesto o 50-percentné zníženie poplatku za komunálny odpad. Od tejto povinnosti sú oslobodení občania nad 62 rokov, ktorým sa tento poplatok na polovicu zníži automaticky.

Polovičná zľava platí pre ťažko zdravotne postihnuté osoby (ŤZP), ŤZP so sprievodcom, resp. pre osoby čiastočne alebo úplne bezvládne. Podobne sú na tom aj osoby v hmotnej núdzi, ktoré dostávajú finančný príspevok od príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Polovičná úľava z poplatku za komunálny odpad sa v tomto prípade vzťahuje na všetkých členov domácnosti, ktorí tvoria spoločne posudzované fyzické osoby podľa osobitného predpisu.

Nárok na zníženie má osoba na takzvanom paušálnom poplatku, kde jeho sadzba predstavuje sumu 0,1233 eura na osobu a kalendárny deň, resp. 45 eur ročne. Pri poskytnutí polovičnej zľavy tak zaplatia 22,50 eura ročne.

Pri poskytnutí zníženia na tzv. množstvovom zbere sa takisto uplatňuje zníženie o 50% pre vyššie uvedené skupiny osôb. V tomto prípade sa vychádza z podielu poplatku vypočítaného z nádoby a počtu odvozov na osobu v domácnosti.

K žiadosti o zníženie je potrebné doložiť kópiu preukazu fyzickej osoby ŤZP, alebo ŤZP-S, alebo kópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne  o priznaní prevažnej alebo úplnej bezvládnosti. Žiadosť o zníženie je možné nájsť tu: https://static.kosice.sk/s/5c1a05f1b564963afcc26b23f643/show, resp. na webe mesta www.kosice.sk v sekcii občan po kliknutí na odkaz „Formuláre a tlačivá“. 

Akceptujú len jedno zníženie o 50 percent

Ak má občan už poskytnuté zníženie z dôvodu veku po dovŕšení 62 rokov, nie je potrebné si uplatňovať aj zníženie z dôvodu ŤZP, ŤZP-S, čiastočnej alebo úplnej bezvládnosti. Zníženie v týchto prípadoch zostáva na rovnakej úrovni o 50 percent.

„O zníženie je možné požiadať viacerými spôsobmi. Občan môže všetky vyššie uvedené dokumenty ako je žiadosť  o zníženie, kópia preukazu ŤZP, alebo ŤZP-S, alebo kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne zaslať mailom na poplatky@kosice.sk, poštou na adresu Magistrátu mesta Košice, referát daní a poplatkov, Trieda SNP 48/A alebo ich môže priniesť osobne do kancelárie prvého kontaktu, respektíve do podateľne na magistrát. Existuje aj možnosť odpustiť poplatok za komunálny odpad tým ľuďom, ktorí sa preukážu, že sa viac než 90 dní v zdaňovacom období nahádzali mimo svojho trvalého pobytu v zahraničí, napr. z pracovných alebo študijných dôvodov. Zároveň na rozdiel od minulosti platí, že poplatok za komunálny odpad v plnej výške platia okrem vyššie uvedených výnimiek všetci občania od narodenia až po 62 rokov," tvrdí Moleková.

Platba poplatkov za odpad je spravidla rozdelená na tri splátky. Tá prvá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, teda zväčša do konca apríla, druhá do 30. júna a tretia splátka do 30. septembra 2023. Moleková dopĺňa, že nielen priznania k dani z nehnuteľností, ale aj k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, je daňovník povinný Mestu Košice ako príslušnému správcovi dane podať do 31. januára 2023.

Každý daňovník to môže urobiť poštou, resp. doručiť osobne do kancelárie prvého kontaktu alebo podateľne magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A. K priznaniu z k dani z nehnuteľností je potrebné stiahnuť si tlačivo na tejto stránke https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane alebo využiť portál Elektronických služieb mesta Košice https://www.esluzbykosice.sk/, ak má osoba elektronický podpis, kde každý záujemca získa aj podrobné informácie.