Prejsť na obsah

Do pondelka 1. februára je potrebné odovzdať priznanie k dani z nehnuteľností

Najneskôr v pondelok 1. februára 2021 musia mestu Košice odovzdať priznanie k dani z nehnuteľností všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vlani nadobudli byt, dom, stavbu či pozemok. Platí toaj pre tých, ktorým vlastníctvo skončilo predajom, darom atď.

Hoci samosprávy na Slovensku chceli kvôli súčasnej pandemickej situácii posunúť termín podávania týchto daňových priznaní, napokon zostáva všetko tak ako v minulom roku. Mierne sa upravil len daňový poriadok týkajúci sa možnosti sankcií.

„Povinnosť podať priznanie sa týka tých osôb, ktoré v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť napríklad kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením alebo iným spôsobom. Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj v prípade, ak došlo v minulom roku v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia, k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. Napríklad ak dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby," vysvetľuje vedúca referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.

Priznanie podávajú aj tí, ktorí minulý rok predali alebo darovali nehnuteľnosť

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2020 zanikla daňová povinnosť k tejto dani.

„Ide o všetkých tých, ktorí v priebehu uplynulého roka predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už ju v nájme alebo v správe, resp. ju prestali užívať. Ak boli doteraz daňovníkmi, tak ich chceme upozorniť, že v tlačive musia vyznačiť, že podávajú čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Ak čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti nepodajú, správca dane im daň na zdaňovacie obdobie vyrubí, aj keď už nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti,“ tvrdí Moleková. 

Zmeny však nastali pri uplatňovaní zníženia výšky dane z nehnuteľností pre seniorov nad 70 rokov. Uplynulých 7 rokov platilo, že o zníženie alebo odpustenie tejto dane bolo podľa príslušného zákona potrebné požiadať. V praxi to znamenalo, že bez podania priznania nárok na zľavu zanikol.

Zľavy seniorom sa už poskytujú automaticky

Poslanci NR SR aj na základe návrhu mesta Košice a osobnej angažovanosti primátora Jaroslava Polačeka(nezávislý) schválili v novembri minulého roka novelu zákona, ktorá na základe veku prinesie od 1. januára 2021 možnosť automatického uplatnenia zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov v ich vlastníctve, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Mesto Košice však poskytuje na základe VZN č. 132 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov aj úľavy na dani z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov v prípade, že tie slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

V tomto prípade si však daňovník na rozdiel od dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov musí nárok na zníženie výšky dane uplatniť tak ako doteraz v priznaní k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 najneskôr do 1. februára 2021.

Mesto pripravilo k daňovým priznaniam aj inštruktážne video

V ňom si daňovník určí, ktoré pozemky slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu. Daňovník si uplatní zníženie na pozemky len raz, na ďalšie zdaňovacie obdobie ho už správca dane poskytne automaticky.

Daňové priznania je možné podávať poštou alebo cez podateľňu magistrátu mesta Košice na triede SNP 48/A. K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné stiahnuť si tlačivo na tejto stránke https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane alebo využiť portál Elektronických služieb mesta Košice https://www.esluzbykosice.sk/, kde každý záujemca získa aj podrobné informácie.

Mesto Košice pripravilo k postupu pri vypĺňaní daňových priznaní aj inštruktážne video, ktoré je k dispozícii tu:  https://www.facebook.com/443163935751338/videos/248296083322668/

K vyplnenému priznaniu k dani z nehnuteľností treba priložiť fotokópie potrebných dokladov. Sú nimi kópia rozhodnutia o povolení vkladu z katastra nehnuteľností, kópia právoplatného stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia, kópia právoplatného dedičského osvedčenia.

Daň z nehnuteľností sa musí uhradiť až po doručení rozhodnutia

Doteraz zaevidovalo mesto Košice tretinu z očakávaných zhruba 6000 daňových priznaní. Najväčší nápor sa očakáva práve v nasledujúcich šiestich dňoch. Daň z nehnuteľnosti za rok 2021 sa platí až po tom ako mesto, ako správca dane v priebehu roka doručí daňovníkom rozhodnutia o vyrubení dane a jej výške.

„Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu budeme zrejme niekedy až začiatkom jari informovať občanov o tom ako bude prebiehať doručovanie rozhodnutí a samotné platenie tejto dane. Dovtedy by som každého poprosila, aby v prípade nejasností kontaktoval Call centrum mesta 055/6419 100 alebo e-mailom na dane@kosice.sk. Naše pracovníčky sa budú snažiť v rámci svojich možností pomôcť so základnými informáciami každému, kto sa na nich obráti,“ dodala Moleková.