Prejsť na obsah

Dobrovoľná dražba bytu č. 3 na Mäsiarskej 54 v Košiciach

Oznámenie o dražbe

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, primátorom mesta Košice v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie dobrovoľnej dražby:

Označenie dražobníka: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Miesto konania dražby: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice – malá zasadačka na prízemí

Dátum konania dražby: 17. 12. 2007
Čas konania dražby: 9.00 hod.
Dražba: prvé kolo dražby

Predmetom dražby je byt č. 3 v bytovom dome Mäsiarska 54, súp. č. 484 na parcele č. 604 v k.ú. Stredné mesto, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 1908/10000. Jedná sa o voľný 2-izbový byt nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na Mäsiarskej č. 54 v Košiciach s rozlohou 75,06 m2. Byt pozostáva z 2 izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, WC a šatníka. Príslušenstvom bytu nie je pivnica. Byt je vo veľmi zlom technickom stave a vyžaduje celkovú rekonštrukciu.

Odpredaj uvedenej nehnuteľnosti s vyvolávacou cenou vo výške 2 500 000,- Sk bol schválený uznesením MZ č. 295 zo dňa 25. 10. 2007.


Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z.z., paragrafu 15.

Podmienky účasti na dražbe:

  • Preukázať totožnosť účastníka dražby, príp. oprávnenie konať za účastníka dražby
  • Dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo
  • Doložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky
  • Doložiť čestného vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Najnižšie podanie: 2 500 000,- Sk
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 10 000,- Sk.

Dražobná zábezpeka: 500 000,- Sk
Spôsob zloženia zábezpeky:
  • bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet mesta Košice vedený v Dexia banka Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Košice, č. účtu 0442484014/5600, VS 1100
  • vo forme bankovej záruky.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí v deň konania dražby do 8.30 hod. Účastník dražby je povinný preukázať zloženie dražobnej zábezpeky dražobníkovi pri zápise do zoznamu účastníkov dražby, pred otvorením dražby. Dokladom je výpis z vlastného účtu účastníka dražby, potvrdenka pokladničnej operácie banky alebo originál resp. overená kópia listiky preukazujúcej vydanie bankovej záruky.

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ostatným účastníkom dražby, ktorí predmet dražby nevydražili sa zložená zábezpeka resp. listina preukazujúca vydanie bankovej záruky vráti bez zbytočného odkladu (najneskôr do 10 dní) po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Dexia banka Slovensko a.s. Žilina č. 0516008011/5600. Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.

Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby bude predmet dražby vydražiteľovi odovzdaný na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dňoch 29.11 a 4.12. 2007 o 9.00 hod.

Vstupné pre verejnosť na jeden dražobný deň je 100,- Sk na osobu.

Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou JUDr. Daniela Kováčová, Notársky úrad, Štúrova 27, Košice.

Zápis účastníkov na dražbu sa uskutoční pred jej otvorením v čase od 8.00 hod.

Primátor mesta Košice si vyhradzuje právo na upustenie od dražby alebo na dodatočné zmeny v oznámení o dražbe za podmienok uvedených v zákone č. 527/2002 Z.z.


Ing. František Knapík
primátor mesta Košice