Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením - zastavenie konania

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 02.02.2021
MK/A/2021/06919


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 01.02.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o zastavení konania navrhovanej činnosti:


„Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením“


Dňa 09.09.2020 bol na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie doručený zámer navrhovanej činnosti, predložený navrhovateľom - KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice podľa § 22 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Košice dňom doručenia začal správne konanie vo veci posudzovania navrhovanej činnosti a zaslal predmetný zámer na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a dotknutej obci.
Dňa 12.01.2021 bolo na okresný úrad doručené oznámenie, v ktorom navrhovateľ berie späť svoju žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania k predmetnému zámeru, preto príslušný orgán rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2021/005135-016 konanie zastavil podľa § 20 ods. 3 zákona.
Dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona informuje verejnosť uverejnením oznámenia na úradnej tabuli Mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle Mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky