Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov , nie je potrebné vypracúvať Správu o hodnotení

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 04.02.2021
MK/A/2021/07558


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.02.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že:
- nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení -


pre navrhovanú činnosť: „Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov“


Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na ŽP podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný zámer činnosti.
Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov správneho konania, podľa § 32 ods. 1 zákona o EIA vydalo MŽP SR rozhodnutie č. 1986/2021-1.7/mš, 5116/2021 zo dňa 29.01.2021, že pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení podľa zákona a na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona.
Mesto Košice, ako dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Ministerstva ŽP SR.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky