Finišujú prípravné práce územia určeného na výstavbu nového futbalového štadióna

Stavebník – Košická Futbalová Aréna (KFA) a.s. už pripravuje ohľadom územného konania verejné obstarávania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, zhotoviteľa pre ostatné projektové stupne, aj na samotného zhotoviteľa stavby.

Stavenisko bolo odovzdané na realizáciu hrubých terénnych úprav, archeologického prieskumu a dendrológie, dňa 25. 11. 2015.

V rámci prípravy územia pre výstavbu Košickej futbalovej arény odstránili pracovníci Správy mestskej zelene v Košiciach z pozemku dreviny. Boli urobené výkopové práce pre archeologický prieskum, a na základe právoplatného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach aj samotný archeologický prieskum (spoločnosť BOBEK – realizácia stavebných objektov spol. s r.o., v úzkej spolupráci so spoločnosťou TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o.), na niektorých nespevnených plochách. Predpokladaný termín ukončenia týchto činností je marec 2016.

„Dodávatelia prác boli vybratí na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní," zdôraznil predseda predstavenstva KFA, a.s., viceprimátor Martin Petruško. „Máme zabezpečené polohopisné a výškopisné zamerania územia, vyjadrenia, stanoviská a podmienky všetkých správcov podzemných inžinierskych sietí, inžinierskogeologický, hydrogeologický a radónový prieskum. Taktiež máme k dispozícii právoplatné rozhodnutie EIA, architektonický návrh v podobe overovacej štúdie, a nálezovú správu z ukončenej časti archeologického prieskumu, schválenú Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky." 

Po ukončení prípravných prác bude nasledovať projektová činnosť, schvaľovacie procesy (územné, stavebné konanie), realizácia a kolaudácia. Výber zhotoviteľov bude zabezpečovaný v súlade s platným znením Zákona o verejnom obstarávaní. V súčasnej dobe sa pripravujú súťažné podklady pre výber projektanta stavby a inžiniersku činnosť pre územné konanie, súťažný dialóg na výber zhotoviteľa pre ostatné projektové stupne a zhotoviteľa stavby. Ten bude známy po ukončení procesu verejného obstarávania. 

Súťažný dialóg (jedna zo zákonných foriem verejného obstarávania) na výber zhotoviteľa stavby sa začne uverejnením predbežného oznámenia o verejnom obstarávaní – predpoklad, začiatok marca 2016. Cena stavby bude známa po skončení súťaže na výber zhotoviteľa stavby, vypracovaní zámeru a projektovej dokumentácie. Mesto Košice má v súčasnosti na výstavbu Košickej futbalovej arény disponibilných 12 miliónov Eur.

V súvislosti s projektom výstavby nového futbalového štadióna, ktorý bude spĺňať kritériá UEFA, schválilo v lete 2014 košické mestské zastupiteľstvo založenie akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna, a.s.. Mesto Košice má totiž eminentný záujem vybudovať dôstojný športový stánok v čo najvyššej kvalite. Morálne k tomu „zaväzuje" i tá skutočnosť, že Mesto Košice, ako vôbec prvé na Slovensku, získalo prestížny titul Európske mesto športu 2016.