Informácia k výzve IROP-PO1-SC122-2016-15 (cyklistická doprava)

Dovoľujeme si vás informovať, že dnes t.j. 17.09.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia informácie o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

 

Termín uzávierky 11. hodnotiaceho kola: 23.09.2019