Prejsť na obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste, ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nám. L. Novomeského 2, Košice, učiteľ ZŠ II. stupňa – Fyzika

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

Kontakt: riaditeľ@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZŠ II. stupňa – Fyzika

Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto (100 % úväzok)

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2023
Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť. Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.skka@zsnovo.sk do 5.8.2022

Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

/Zdroj: oddelenie školstva MMK/