Informácia o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:


Názov a adresa zamestnávateľa:
Mesto Košice, Trieda 48/A, 040 11 Košice

Počet voľných pracovných miest: 12

Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)


Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Nástup do zamestnania: po 3.9.2018


Kontakt:
Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa: Mesto Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice