Informácie a odporúčania pre Košičanov v súvislosti s novým koronavírusom COVID-19

Mesto Košice je v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ). Ak to bude potrebné, podľa ich rozhodnutia alebo na základe požiadavky RÚVZ bude zvolaný Krízový štáb mesta, resp. v zmysle platnej legislatívy bude kvôli ohrozeniu verejného zdravia vyhlásená mimoriadna situácia. Mesto sa v súvislosti s výskytom tohto vírusu riadi aj usmernením hlavného hygienika SR. Pozorne sledujeme oznámenia o nových prípadoch šírenia vírusu v niektorých okolitých krajinách. Nakoľko však zatiaľ neboli potvrdené žiadne prípady na Slovensku, mesto bude vykonávať len preventívne opatrenia na magistráte, školách a školských zariadeniach, mestských podnikoch a ďalších organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V prípade potreby sme však pripravení v tejto veci okamžite konať.

Dôležitá je prevencia

Rozumieme obavám o zdravie Košičanov, či návštevníkov mesta, a preto každému odporúčame riadiť sa pokynmi RÚVZ a dodržiavať správnu prevenciu pred týmto ochorením

  • umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa alebo úst 
  • zakryte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekcii “COVID-19”, kde nájdete aj informáciu o tom, že k včerajšiemu dátumu (4. marec) bolo na Slovensku 211 vyšetrených a súčasne negatívnych vzoriek: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682.

Preventívne opatrenia sa dotknú aj vozidiel MHD

Generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice Vladimír Padyšák v súvislosti s prevenciou pred šírením koronavírusu a ochorenia COVID-19 vydal v utorok 3. marca príkaz na mimoriadnu komplexnú dezinfekciu všetkých vozidiel MHD. Tá bude spočívať v dezinfekcii madiel vo vozidlách nad rámec ich bežnej každodennej hygienickej údržby. Bude sa na to využívať tzv. vírusinaktivačná dezinfekcia, resp. dezinfekcia na báze chlóru. Spomínaná dezinfekcia sa bude vykonávať zhruba trikrát denne po pristavení autobusov do garáží a električiek do vozovne. Magistrát mesta Košice bude vybavený dezinfekčnými stojanmi na dezinfekciu rúk na frekventovaných miestach. Dodatočné hygienické pomôcky dostane aj 40 materských škôl v meste. V priestoroch magistrátu sú pripravené hygienické rúška pre zamestnancov, ktorí pracujú v podateľni a kancelárii prvého kontaktu.