Prejsť na obsah

Inšpirácia z Čiech

Zástupcovia Magistrátu vycestovali  minulý týždeň do Českej republiky  za účelom oboznámenie sa s činnosťou Rómskeho strediska Drom, ktoré sa nachádza v Brne. Keďže mesto Košice trápia podobné problémy ako samosprávu v Brne, sociálne oddelenie má v pláne nadviazať spoluprácu s týmto strediskom pri využití ich praktických skúsenosti v riešení rómskej problematiky. „V Brne sme sa podrobne oboznámili s činnosťou organizácie Drom a zadefinovali možné okruhy spolupráce," povedala poverená vedúca sociálneho oddelenia E. Revajová Bujňáková.

Drom je rómske stredisko pôsobiace v Brne, ktoré napomáha zmierňovať proces sociálneho vylúčenia v rómskych komunitách. Stredisko je príspevkovou organizáciou zriadenou štatutárnym mestom Brno, pôsobiacim v Mestskej časti Brno – Sever. Drom realizuje už od roku 1989 široké spektrum aktivít v sociálne vylúčených lokalitách, medzi ktoré patria voľno časové a kultúrne aktivity, sociálno – právne služby, výchova a vzdelávanie.