Prejsť na obsah

Komisia školstva, športu a mládeže

Činnosť komisie:

Komisia školstva, športu a mládeže

a) spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  
b) plní úlohy vyplývajúce z aktuálneho Programu rozvoja mesta Košice v oblasti školstva, športu a mládeže,
c) vyjadruje sa k návrhom na osobitné zretele pri prenájmoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
d) predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie,
e) predkladá návrhy na skvalitnene starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a v školských zariadeniach,
f) posudzuje návrhy na dotácie pre jednotlivé športové kluby, ktorých sídlo je v meste Košice,
g) posudzuje návrhy na dotácie pre organizácie so sídlom v meste v rámci aktuálnych grantových programov,
h) poskytuje súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
i) podporuje a pomáha pri organizovaní športových podujatí v meste.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách