Prejsť na obsah

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA KOŠICE V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 21.1.2008
A/2008/09193/457

Oznamujem občanom, že dňa 17.1.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania – oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu:


„koncepcia rozvoja mesta košice v oblasti tepelnej energetiky“.

Navrhovateľ Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie o strategickom dokumente „Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky“ na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 7 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 208/00052-12 zo dňa 10.1.2008, že návrh predloženého strategického dokumentu s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 7 ods. 7 zákona je oznam o rozhodnutí zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 18.2.2008.primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice