Prejsť na obsah

Kontrola dodržiavania podmienok nakladania s komunálnymi odpadmi

       Dňa 25.05.2010 v čase od 09:00 hod. do 10:30 hod. vykonali príslušníci Mestskej polície Košice v spolupráci s pracovníkom referátu životného prostredia Magistrátu mesta Košice kontrolu, ktorá bola zameraná na dodržiavanie ustanovení VZN mesta Košice č. 99/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice. Počas danej kontroly bolo v 3 prípadoch zistené porušenie vyššie uvedeného VZN, pričom majitelia týchto prevádzok boli riešení v 1 prípade na mieste blokovou pokutou vo výške 10 Eur, v 1 prípade napomenutím a 1 prípad bol postúpený na správne konanie.


Zdroj: Mestská polícia Košice