Prejsť na obsah

Kontrola prevádzkovania taxislužieb v Košiciach

V mesiaci február 2016 príslušníci mestskej polície poverení vykonávaním odborného dozoru nad cestnou dopravou na území mesta Košice, vykonali v spolupráci s Policajným zborom SR dve kontroly v nočných hodinách, zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave a novoprijatého VZN mesta Košice č. 160/2015 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Košice a o prevádzkovom poriadku mestom určených stanovíšť taxislužieb na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Košice.

Počas uvedených akcií bolo skontrolovaných celkovo 23 vodičov a vozidiel taxislužieb, pričom bol zistený jeden vodič ktorý nemal odbornú spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby (t.j. nemal osvedčenie ani preukaz vodiča taxislužby, resp. koncesnú listinu) čo znamená, že vodiča taxislužby vykonával nelegálne. V troch prípadoch bolo zistené vozidlo, ktoré nebolo evidované v koncesii u žiadneho prevádzkovateľa taxislužby, pričom vodiči týchto vozidiel preukaz vodiča taxislužby mali v poriadku. Vo všetkých prípadoch bolo začaté voči vodičom správne konanie, kde po preukázaní viny hrozí v rozkaznom konaní pokuta až do výšky 1500,-€

V náhodných kontrolách prevádzkovateľov taxislužieb, ich stanovíšť a vodičov taxislužieb, budú poverení príslušníci Mestskej polície v Košiciach i naďalej pokračovať.