Prejsť na obsah

Košice budú vďaka kompostovaniu ekologickejšie

Slovenské mestá zabezpečujú pre obyvateľov rodinných domov kompostovacie zariadenia na zabezpečenie triedeného zberu, záhradného, tzv. zeleného, biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Žiadosti o kompostovacie zásobníky prijíma mesto Košice od 1. augusta 2018.

Povinnosť zabezpečiť kompostovací zásobník („kompostér") je uvedená v zákone o odpadoch a v platnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnym odpadom. Požiadať o „kompostér" môže poplatník, ktorý má záujem kompostovať tzv. zelený odpad, pochádzajúci z jeho záhradnej zelene. Kompostovací zásobník slúži k podstatnému urýchleniu kompostovania. Prostredníctvom kompostovania záhradného odpadu je možné zužitkovať viac ako 30 % odpadu z domácnosti. 

Ako sa ku kompostéru dostať?

Zapojiť sa do systému zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je veľmi jednoduché. Stačí vyplniť a podpísať formulár žiadosti, ktorý je zverejnený na internetových stránkach www.kosice.sk, a www.kosit.sk. Formulár je k dispozícii aj v Kancelárii prvého kontaktu (pracovisko č. 5) v budove Magistrátu mesta Košice.

Vyplnený a podpísaný formulár je možné podať osobne v podateľni košického magistrátu alebo písomne na adrese:

MESTO KOŠICE

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice 

Kto má na kompostér nárok?

Každý obyvateľ Košíc, ktorý býva v rodinnom dome so záhradou, platí poplatky za komunálny odpad a má záujem o kompostovanie, môže požiadať o kompostovací zásobník. Mesto Košice spracuje žiadosť na základe evidenčného čísla hlavného poplatníka domácnosti, ktoré žiadateľ uvedie. Toto číslo nájde v Rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad na zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri platbe prevodným príkazom ako špecifický symbol. Hlavným poplatníkom domácnosti je osoba, na meno ktorého je správcom dane poslané rozhodnutie o vyrubení poplatku. 

Ak poplatník alebo vlastník nehnuteľnosti spĺňa všetky podmienky, zberová spoločnosť KOSIT a.s. ako zmluvný partner mesta zabezpečí distribúciu kompostovacích zásobníkov priamo až na pozemok vlastníka. Kompostovacie zásobníky budú distribuované v demonte, súčasťou balenia bude návod na obsluhu. Montáž kompostovacích zásobníkov je veľmi jednoduchá.

Dá sa kompostér odmietnuť? 

Využiť kompostovací zásobník, ktorý ponúka mesto, nie je povinné. Poplatník môže podať vyhlásenie, ktorým kompostér odmietne a to v prípade, ak už má vlastný kompostovací zásobník, alebo ak mu nakladanie odpadu zo zelene zabezpečuje iný subjekt na základe písomnej zmluvy. Vyhlásenie, slúžiace k odmietnutiu kompostovacieho zásobníka, nájde poplatník v jednom prehľadnom formulári spolu so žiadosťou. 

KOSIT rozvezie kompostovacie zásobníky k Vám domov 

Žiadosti o kompostovacie zásobníky mesto Košice prijíma od 1. augusta 2018. Spoločnosť KOSIT a.s. je pripravená prvé rozvozy realizovať už od polovice augusta. KOSIT a. s. bude objednávanie kompostovacích zásobníkov riadiť podľa objednávok mesta Košice. Kompostér je vyrobený z recyklovateľného materiálu, odolného voči UV žiareniu a poškodeniu. Je vybavený uzamykateľným vekom kvôli vetru a zvieratám, ďalej vetracím systémom, spodnými a bočným dvierkami pre vyberanie kompostu zospodu a zo všetkých strán. Má rozmery 1100 mm (šírka) x 1100 mm (výška) x 1020 mm (hĺbka) a objem 700 litrov. Rozvoz kompostovacích zásobníkov bude prebiehať každý pracovný deň a v sobotu podľa toho, aký čas si občan v žiadosti zvolí. Kompostovací zásobník je možné si aj vyzdvihnúť na adrese spoločnosti KOSIT a.s., na Rastislavovej č. 98 v Košiciach. 

V záujme plynulej dodávky kompostovacích zásobníkov sa zberová spoločnosť personálne posilnila, vrátane zabezpečenia vozidla určeného na rozvoz. Napriek tomu však upozorňujeme, že čakacia doba na vybavenie domácností môže byť aj dva mesiace. Čas vybavenia žiadosti bude závisieť aj od kapacitných možností dodávateľa kompostovacích zásobníkov. Vzhľadom na očakávaný veľký počet žiadostí a náročnosť procesu, prosíme obyvateľov o trpezlivosť a súčinnosť.

Čo by ste mali vedieť o kompostovaní?

Kompostovací zásobník je nádoba na zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad kompostovaním; kompostovaný materiál slúži pre vlastné využitie. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.

Do poskytnutého kompostovacieho zásobníka možno umiestňovať iba pokosenú trávu, seno, lístie, kvety, štiepky, piliny, minimalizované kusy konárov, odpad z ovocia.

Je zakázané do poskytnutého kompostovacieho zásobníka umiestňovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností, najmä živočíšneho pôvodu, mäsové a mliečne výrobky, zvieracie exkrementy.

KOSIT chystá osvetu o kompostovaní

Spoločnosť KOSIT a.s. plánuje intenzívnu kampaň o kompostovaní. O všetkom dôležitom bude informovať na internetovej stránke www.kosit.sk a aj Facebookovom profile „Za čistejšie Košice". Pribudnú informácie a videá o správnom kompostovaní, jeho pozitívnom vplyve na životné prostredie a o správnom využívaní dodaného kompostovacieho zásobníka. Obyvatelia sa môžu obrátiť aj na bezplatnú linku 0800 156 748, na ich otázky budú odpovedať špecialisti každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.Prílohy

1. PDF 551,87 KB Formulár žiadosti Stačí ho vyplniť, podpísať a poslať