Košice sa pripravujú na prevzatie správy Verejného cintorína a Krematória

Mesto Košice v uplynulých dňoch podniklo viaceré kroky k zdarnému prevzatiu správy verejného cintorína a Krematória od spoločnosti Rekviem, ktorej 16.11. 2019 končí desaťročná nájomná zmluva. 

Mestské zastupiteľstvo v júli schválilo zámer zveriť Správe mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach správu oboch týchto pietnych miest to za účelom zabezpečenia údržby a správy areálov, cintorínov a prevádzkovania pohrebnej služby, krematória a pohrebísk v súlade so zákonom o pohrebníctve.

Mesto si od prevzatia sľubuje viaceré pozitíva

Vedenie mesta Košice je presvedčené, že SMsZ bude tieto služby poskytovať minimálne v porovnateľnej, no skôr vyššej kvalite ako doterajší prevádzkovateľ a zároveň bude vedieť lepšie zhodnotiť mestský majetok. Mesto prostredníctvom SMsZ bude môcť pružnejšie reagovať na podnety a žiadosti občanov ako aj starať sa o zeleň. Takisto bude vedieť rýchlejšie revitalizovať objekty cintorína alebo krematória, ktoré v uplynulých rokoch trápil výrazný investičný dlh. Ďalším dôvodom tejto zmeny je aj skutočnosť, že viaceré ďalšie veľké mestá na Slovensku opätovne pristúpili k prevádzkovaniu týchto služieb vo vlastnej réžii.

V uplynulých dňoch sa uskutočnilo viacero stretnutí, na ktorých boli okrem predstaviteľov Rekviemu prítomní aj zástupcovia magistrátu Mesta Košice a Správy mestskej zelene. Vyplynulo z nich aj to, že SMZ preberie všetkých bývalých zamestnancov Rekviemu, otáznikom je zatiaľ len jeden, ktorý mal dohodu o vykonaní práce.

Zúčastnené strany prerokovali aj kamerový systém Verejného cintorína, ktorý podľa vyjadrenia súčasného prevádzkovateľa je ich vlastníctvom, hoci mesto Košice naňho pravidelne finančne prispievalo. Rekviem sa vyjadril, že kamerový systém ponechá SMsZ avšak bez toho, aby konkretizovali podmienky.

Kremačné pece zrejme nebudú ani spolovice funkčné

Mesto Košice dalo ešte v lete vypracovať znalecký posudok na kremačné pece, ktorý Rekviem vyjadril ochotu akceptovať. V nájomnej zmluve sa hovorilo, žeby mali byť aspoň spolovice funkčné, čo však podľa predbežných informácií nebude zo strany Rekviemu dodržané.

Otázniky sprevádzali aj inventarizáciu vojnových hrobov a hrobov významných osobností. Súčasný prevádzkovateľ presne nevie, či je vojnových hrobov 283 alebo viac, a preto bol o pomoc požiadaný Archív mesta Košice. Podobné nejasnosti sú aj pri hroboch významných osobností, ktorých počet by mal byť okolo 800. Samotný správca nedisponuje presnou informáciou o ich lokalizácií a odhaduje, žeby ich mohlo byť asi 1167 hrobov.

Na spoločnom stretnutí sa preberali aj otázky platných nájomných zmlúv v prenajatých nehnuteľnostiach, resp. evidencie voľných urien v Krematóriu. SMsZ opätovne požiadala Rekviem aj o predloženie revíznych správ a ich platností.

V pondelok 18. novembra nebude na Verejnom cintoríne a ani v Krematóriu žiaden pohreb

Taktiež sa dohodlo, že v pondelok 18.11.2019 – teda prvý pracovný deň po prevzatí ich správy SMsZ, sa neuskutoční na verejnom cintoríne a v krematóriu žiaden pohreb. V ďalších dňoch by už pochovávanie malo byť v štandardnom režime. Rekviem prisľúbil, že sa dohodne na odovzdaní evidencie nájomných zmlúv na hrobové miesta archívu mestu Košice.

„Mesto je plne pripravené na prevzatie správy Verejného cintorína a krematória k 16. novembru. Zostáva nám dohodnúť už len niekoľko detailov, doladiť revízne správy a vyriešiť problematiku funkčnosti Kremačných pecí. Tie nie sú podľa našich predbežných zistení v dobrom stave a v rozpore s tým ako ich mali odovzdať nám a mestu Košice,“ uviedla poverená riaditeľa SMsZ Marta Popríková.