Košická futbalová aréna

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 24.04.2015
A/2015/12746-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.04.2015 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:
„Košická futbalová aréna
lokalita „Všešportový areál a 6. výrobný okrsok“

Navrhovateľ, Košická Futbalová Aréna, a.s., Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer činnosti „Košická futbalová aréna“.

Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej
po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 15.05.2015.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA – Informačný systém.

Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky