Košickí seniori budú mať od nového roka automaticky zníženú daň z nehnuteľností

Poslanci NR SR schválili uplynulý týždeň novelu zákona, ktorá prinesie od 1. januára 2021 možnosť automatického uplatnenia zníženia pri dani z nehnuteľností na základe veku. 

Po novele zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách zamedzujúcej skrytej privatizácii vodárenských spoločností do rúk súkromných osôb a spoločností je to v priebehu jedného týždňa ďalší užitočný zákon, ktorý bol schválený aj vďaka osobnej iniciatíve primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý). Text predkladanej novely zákona vznikol aj s veľkým prispením odborníkov na financie a právo magistrátu mesta Košice. 

Podľa novely platnej od roku 2014 mohli mestá a obce ako správcovia dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok ustanoviť zníženie dane od dane zo stavieb alebo od dane z bytov v zákonom konkrétne vymedzených prípadoch. O zníženie alebo odpustenie dane však bolo podľa zákona potrebné požiadať.

Doteraz platilo, že bez podania priznania nárok na zľavu zanikol

V praxi to znamenalo, že daňovník, ktorému taký nárok vznikol, si musel uplatniť zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľnosti spolu s prílohou na zníženie v termíne najneskôr v lehote do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V opačnom prípade mu nárok na zľavu za príslušné zdaňovacie obdobie zanikol.

Aj napriek tomu, že mesto Košice informovalo o tejto skutočnosti na svojej webovej stránke a reportáže o platení a nových sadzbách dane z nehnuteľností boli zverejnené vo viacerých celoslovenských a lokálnych médiách, našlo sa v metropole východu tento rok zhruba 800 seniorov, ktorí nepožiadali o zníženie na dani z nehnuteľností.

„Keď sme sa o tomto probléme týkajúcom sa mnohých samospráv na Slovensku dozvedeli, rozhodli sme to sa v spolupráci s ministerstvom financií systémovo riešiť. Absolvoval som viaceré rokovania nielen s vedením rezortu, ale aj s predsedami politických strán a desiatkami poslancov NR SR, ktorých som sa snažil presvedčiť o potrebe zmeny zákona. Osobitne by som chcel poďakovať poslancovi za OĽaNO Petrovi Libovi. Hlavným dôvodom bolo, aby žiaden senior nebol diskriminovaný iba preto, že zabudol požiadať o úľavu na dani. Som veľmi rád, že štátne orgány sa stotožnili s našou argumentáciou, ktorú zapracovali do zákona,“ uviedol primátor Polaček. 

Primátor Polaček: Pripravili sme spravodlivé riešenie, ktoré pomôže seniorom

Cieľom mesta bolo podľa neho to, aby každý, kto má nárok na zníženie na dani z dôvodu dosiahnutého veku, mohol automaticky platiť menej. Podobný princíp automatických priznávaní úľav už dlhé roky v Košiciach funguje pri výške poplatkov za komunálny odpad, avšak ten sa riadi iným paragrafom rovnakého zákona.

„Sľúbili sme to ľuďom a spolu sme pripravili také riešenie, ktoré bude spravodlivé a pomôže seniorom znížiť administratívnu náročnosť celého procesu. Nedalo sa to zo dňa na deň ako si to niektorí možno mysleli. Aj my sme mali záujem už v tomto roku vyjsť v ústrety týmto ľuďom, no nemohli sme k tomu pristúpiť, pretože nám to neumožnil platný zákon. V Trnave síce prijali VZN, podľa ktorého daňovníci v seniorskom veku majú nárok na automatické uplatnenie zľavy z dane z nehnuteľností, avšak to bolo prokuratúrou napadnuté ako nezákonné. Som rád, že vďaka vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných sa nám podarila dobrá vec a pomôže to napraviť problémy, ktoré občania museli znášať kvôli nedokonalému zákonu,“ skonštatoval primátor.

Do zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa tak od 1. januára 2021 dostáva nové ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že „ak ide o zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odseku 3 písm. d) a e), nárok daňovníka, ktorý presiahol vekovú hranicu 62 rokov alebo inú vekovú hranicu určenú podľa odseku 4, sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej alebo určenej vekovej hranice.“

Každý, kto má na to nárok a dovŕšil predpísaný vek, bude platiť menej

Pre Mesto Košice platí, že na základe zákonnej úpravy s účinnosťou od 1. januára 2021 sa u fyzických osôb starších ako 70 rokov automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov v ich vlastníctve, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Mesto Košice však poskytuje na základe VZN č. 132 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov aj úľavy na dani z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov v prípade, že tie slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

V tomto prípade si však daňovník na rozdiel od dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov musí nárok na zníženie na dani uplatniť tak ako doteraz v priznaní k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 najneskôr do 31. januára 2021. V ňom si daňovník určí, ktoré pozemky slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu. Daňovník si uplatní zníženie na pozemky len raz, na ďalšie zdaňovacie obdobie ho už správca dane poskytne automaticky.