Krízový štáb mesta rozhodol o distribúcii potravinových balíčkov, pozitívny posun nastal aj na Luniku IX

V utorok predpoludním sa aj za účasti Zuzany Dietzovej z košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Zuzany Dietzovej uskutočnilo rokovanie Krízového štábu mesta Košice.

Dobrou správou pre Košičanov je to, že RÚVZ oddnes začal s odberom a testovaním vzoriek od ľudí s podozrením na koronavírus. Vo svojom košickom laboratóriu na Palackého ulici dokážu denne vykonať až 180 testov. RÚVZ v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura začal dnes aj s mobilným odberom vzoriek v tzv. drive in režime. Testovanie sa robí v špeciálne vyrobenom stane v areáli UNLP, do ktorého „zaparkuje“ osobné auto testovaného človeka.

Členovia Krízového štábu si vypočuli informácie aj o ďalšom prípade koronavírusu, ktorý sa potvrdil u 34-ročnej Košičanky. Keďže tá prišla do kontaktu s viacerými spolupracovníkmi a rodinnými príslušníkmi, tí budú musieť stráviť nasledujúce dni v domácej karanténe.

V rámci núdzového zásobovanie občanov mesta sa dohodlo, že mesto Košice pripraví každý deň 50 potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi a zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí navštevujú zariadenia mesta Košice ako sú napr. Oáza - zariadenie pre ľudí bez domova v Bernátovciach alebo Arcidiecézna charita.

Kosit pozastavuje zber a odvoz objemného odpadu zo záhradkárskych a chatových lokalít

Na Krízovom štábe zaznela aj informácia od spoločnosti Kosit. Mesto upozornili na to, že v rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu a zníženia rizika nakazenia svojich zamestnancov museli pristúpiť k obmedzeniu niektorých služieb nakladania s odpadmi.

Kosit obmedzil až do konca marca zber a zvoz objemného odpadu vrátane jeho zberu z rekreačných a chatových oblastí, alebo záhradkárskych lokalít. Cieľom je, aby sa v tomto období mohol koncentrovať najmä na zber zmesového komunálneho odpadu.

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) spomenul aj svoju návštevu Luniku IX, kde ho okrem starostu Marcela Šaňu (SRK) sprevádzali aj štyria ľudia zo sídliska, ktorí v rámci novovzniknutej Občianskej hliadky od dnes zabezpečujú prevenciu obyvateľov tejto mestskej časti pred koronavírusom.

Na Luniku IX začali obyvatelia nosiť rúška a prestali sa zhlukovať

Spoločne si vypočuli aj vzdelávaciu zvukovú nahrávku v rómskom a slovenskom jazyku, ktorú mesto pripravilo pre obyvateľov sídliska. Tá sa vysiela v miestnom rozhlase a informuje o možnostiach prevencie pred koronavírusom ako aj o odporúčaniach a opatreniach, ktoré mesto v tejto súvislosti vydalo.

Pozitívnou zmenou oproti minulosti je podľa primátora aj to, že väčšina tamojších obyvateľov sa už v porovnaní so situáciou z jeho nedávnej návštevy sídliska pred dvoma dňami nezhlukuje do veľkých skupín a viacerí z nich už začali nosiť aj rúška.

Obyvatelia sídliska dobre prijali aj to, že im počas tejto mimoriadnej situácie opätovne začala nepretržite tiecť z kohútikov aj pitná voda. Mesto si objednalo aj cisternu, ktorá bude zásobovať pitnou vodou v obmedzenom čase aj obyvateľov vybraných nelegálnych osád. Všetky tieto opatrenie sa stretli aj s priaznivou odozvou od organizácie Zdravé regióny, ktorá sa venujú problematike zlepšenia podmienok pre zdravie u Rómov.

Školy nabehli na domáce vyučovanie, žiaci aj rodičia majú dostatok informácií

Viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová (KDH) hovorila o tom ako sa počas týchto dní rozbehlo tzv. domáce vyučovanie prostredníctvom internetu pre žiakov škôl v našom meste. Školy pravidelne informujú o tom akým spôsobom pracujú so žiakmi. Väčšina z nich vyučuje prostredníctvom školského informačného systému Edupage. Informácie pre školákov zdieľajú vyučujúci aj cez facebook alebo webstránku školy a o všetkom sú od učiteľov podrobne informovaní aj rodičia žiakov. 

Príkladom je napr. vyučovanie na Základnej umeleckej škole prostredníctvom aplikácii Viber alebo minikurz pre deti a dospelých na YouTube, ktorý je určený pre klaviristov ZUŠ.

Krízový štáb mesta navrhol Košickému samosprávnemu kraju, aby do všetkých objektov polikliník, Domovov sociálnych služieb, múzeí, galérií a ďalších inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podobne ako mesto Košice v predchádzajúcich dňoch umiestnil piktogramy odkazujúce na to, že vstup do všetkých týchto objektov je možný len s rúškom.

Počas dnešného rokovania odznela aj informácia o tom ako sa v rámci preventívnych opatrení monitorujú občania odkázaní na poskytovanie opatrovateľskej služby v našom meste. Referát sociálnych vecí magistrátu si vyžiadal informácie o zabezpečení terénnej sociálnej služby pre seniorov.

Opatrovateľská služba je zabezpečená bez väčších problémov

Tá sa zabezpečuje podľa priorít a na základe dohody s klientmi. Mnohí v súčasnej dobe nepotrebujú opatrovateľku, keďže sú ich príbuzní doma. Z tohto dôvodu sa táto služba prioritne zabezpečuje osamelým ľuďom a tým, ktorým príbuzní nevedia poskytnúť celodennú starostlivosť. Hoci necelá tretina opatrovateliek nemôže momentálne z rôznych príčin vykonávať svoje prácu, opatrovateľská služba pre odkázaných klientov vrátane donášky obedov je zabezpečovaná bez väčších problémov.

Mestské časti boli opätovne vyzvané k tomu, aby zabezpečili zoznam niektorých skupín obyvateľov ako sú napr. matky s deťmi, dôchodcovia, invalidi, osoby so zdravotným postihnutím a pod. Dôvodom je, aby im mesto mohlo okamžite poskytnúť pomoc v súčasnej krízovej situácii a mohlo tak vo vzťahu k nim plniť úlohy, ktoré od mesta vyžadujú štátne orgány.

Hoci mestské časti sú podľa štatútu mesta povinné zabezpečiť prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, doteraz nebol na magistrát doručený ani jeden takýto zoznam. Z tohto dôvodu všetkých 22 košických mestských častí obdrží urgentnú výzvu.