Prejsť na obsah

Laureáti Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta Košice v roku 2009

Vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice je každý rok udelenie ocenení Cena mesta Košice a Cena primátora mesta Košice. Prinášame úplný zoznam nositeľov ocenenia Cena mesta Košice, ktoré udelilo Mestské zastupiteľstvo v roku 2009 a Ceny primátora mesta mesta Košice.

Cena mesta Košice môže byť udelená za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti (§ 93, Štatút mesta Košice).

Cenu mesta Košice predstavuje plaketa zobrazujúca erb mesta Košice s nápisom "Cena mesta Košice", súčasťou ocenenia je aj finančná odmena vo výške 10.000.- Sk. Cenu udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh komisie, ktorú zriaďuje primátor mesta tak, aby v nej bol zastúpený každý poslanecký klub mestského zastupiteľstva. Komisie zasielajú svoje návrhy mestská rada, miestne zastupiteľstvá, komisie mestského zastupiteľstva, komisie miestnych zastupiteľstiev, občianske združenia, vedecké, športové i umelecké inštitúcie. Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta. Cena pozostáva z finančného daru v hodnote 5000,- Sk, ktorého súčasťou je listina podpísaná primátorom mesta a opatrená odtlačkom pečatidla mesta Košice.


ZOZNAM OCENENÝCH:
 
Cena mesta
 
Jednotlivci
 
 1. Mgr. art. Mária Dravecká
 2. Mgr. Emília Dzemjanová, ArtD.
 3. Štefan Haberland
 4. MUDr. Dušan Kahanec, CSc.
 5. Július Kánássy
 6. Prof. Ing. Dušan Levický, CSc.
 7. Imrich Pástor
 8. Mgr. art. Jozef Podprocký
 9. Mgr. art. Peter Rašev
 10. Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
 
Kolektívy
 
 1. Spevácky zbor Csermely
 2. Kolektív Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov
 3. Kolektívu Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
 
Cena primátora
 
Jednotlivci
 
 1. František Balún
 2. Štefan Čabala
 3. Mgr. Ľubica Dojčárová
 4. Mgr. art. Danica Hanáková
 5. Mgr. art. Viera Hronská
 6. Ing. Branislav Koniar
 7. Ladislav Mihók
 8. Ing. František Mrva
 9. Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.
 
Kolektívy 
 
 1. Kolektív Kliniky pneumológie a ftizeológie Fakultnej nemocnice Luisa Pasteura Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ
 2. Olympijský klub Košice
 3. Kolektív Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach
 
––––– ÷ ––––

Autor fotografií: Marián Šangala
Profily ocenených sú uložené v prílohe 

Prílohy