Prejsť na obsah

Letné 43. rokovanie Mestskej rady

Vo štvrtok 17. augusta sa v priestoroch MMK uskutočnilo 43. rokovanie MR. Najzávažnejším a najdlhšie prerokovávajúcim bodom bol materiál týkajúci sa hospodárenia mesta Košice. Najpálčivejšie problémy vyvstali v školstve, kde chýbajú finančné prostriedky na splácanie dlhu ešte z predchádzajúceho roka. V rámci možností žiadali zvýšiť rozpočet o 30 miliónov Sk. O navýšenie príjmov žiada aj odpadové hospodárstvo a Správa mestskej zelene, ktorá v tomto roku už vyčerpala finančné prostriedky na pravidelné kosenie verejného priestranstva. MR bola informovaná aj o situácii v obnove heraldiky jednotlivých MČ. Odporučila schváliť vstup mesta do združenia Energie-Cites. V závere členovia MR schválili odpredaj viacerých nehnuteľností, ktoré sú v majetku mesta. Primátor mesta Ing. F. Knapík uzavrel rokovanie informáciou o budúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 7.9.2006.

J.Geročová, oddelenie marketingu a komunikácie