Prejsť na obsah

LIKVIDÁCIA STAREJ ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE – BÝVALÝ TERMINÁL SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, A.S., KOŠICE

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 16.7.2007
A/2007/10408/457

Oznamujem občanom, že dňa 11.7.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„Likvidácia starej environmentálnej záťaže – bývalý terminál spoločnosti slovnaft, a.s., Košice".

Navrhovateľ AQUATEST, a.s., Slovakia, Košice predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Likvidácia starej environmentálnej záťaže - bývalý Terminál spoločnosti Slovnaft, a.s., Košice na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2007/01609-13 zo dňa 3.7.2007, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 16.8.2007.primátor mesta Košice
v.z. Ing. Jozef Filipko
námestník primátora mesta Košice