Materská škola Hrebendova 5, Košice,

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

v rámci NP PRIM  -  „Projekt inklúzie v Materských školách“

 

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ – školský  špeciálny  pedagóg, školský  psychológ,  sociálny pedagóg, pedagogický asistent

Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Úväzok : 100%

Platové podmienky:  určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  na adresu:  Materská škola Hrebendova 5, Košice,   zašlite  e-mailom na adresu :  mshrebendova5@gmail.com  alebo doručte  osobne  najneskôr do  16.07. 2019 do  15: 00 hod.

(Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.)

 

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa ............16.07.2019  o  15:00 hod......... v budove Materskej školy Hrebendova 5, Košice

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

 

V ....Košiciach.......... dňa ......10.07.2019.....................

                                                                                                                             Anna Klepáčová, riaditeľka MŠ