Materská škola, Hrebendova 5 , Košice

Pracovný pohovor na miesto

pedagogický zamestnanec v MŠ

 

Materská škola, Hrebendova 5 , Košice

 

týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že  dňa  16.07. 2019

o 14:15 hod.  sa uskutoční výberové konanie na miesto učiteľky Materskej školy Hrebendova 5, Košice

 

 

Predpokladaný  nástup :   2.9.2019

 

Pracovná pozícia :   učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

 

Úväzok :  75 %

 

Nástupný plat :   od 568, 00  €

 

Kvalifikačné a iné predpoklady: 

 

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • V neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

 

Ďalšie predpoklady :

 • Jazykové znalosti: ovládanie štátneho jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky)
 • Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite a komunite, asistent učiteľa, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce, komunitná práca.
 • Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná spolupráca a prítomnosť v komunite je podmienkou.

 

Ďalšie požiadavky:

 • motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti
 • ovládanie štátneho jazyka
 • spôsobilosť na právne úkony
 • vek nad 18 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • doklad o vzdelaní- fotokópia
 • profesijný životopis

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe, e-mail
 • kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • na účel preukázanie  bezúhonnosti podľa §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa budú údaje overovať len u úspešného uchádzača,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním  jeho osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

Požadované doklady s označením „Výberové konanie – Učiteľka MŠ“ zašlite najneskôr do 16.07.2019 do 14:15 hod na e-mailovú adresu : mshrebendova5@gmail.com, na poštovú adresu:  Materská škola, Hrebendova 5, 040 11  Košice  alebo doručte  osobne na adresu MŠ do kancelárie riaditeľky v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod.

 

Kontaktné informácie :

Materská škola Hrebendova 5, Košice

Anna Klepáčová, riaditeľka MŠ

Kontakt : 055/6436482, 0907 900 120