Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
Voľné pracovné miesto: predpokladaný nástup od septembra 2019
Pracovné miesto sa bude obsadzovať pre Materskú školu s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
 
Mesačná mzda: Podľa platovej triedy 4 až 9 a príplatky v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Kategória: pracovné miesto sa bude obsadzovať pre kategóriu: učiteľ
 
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
 
Kariérový stupeň: začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec
 
Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
 
Požiadavka: znalosť maďarského jazyka
 
Názov zamestnávateľa: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice
 
Adresa zamestnávateľa: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, 040 01 Košice
 
Kontaktné údaje: 0907 900 540, 0915 242 555, mszizkova4kosice@gmail.com
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Štruktúrovaný profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Potrebné doklady zašlite na adresu materskej školy, alebo elektronickou poštou.
 
Doplňujúce informácie: pre ďalšiu komunikáciu prosím uviesť telefónne číslo a elektronickú adresu.
 
V Košiciach 28.08.2019
Katarina Harangozóová, riaditeľ školy