Materská škola Žiacka 18 Košice -Krásna

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Materská škola  Žiacka   18 Košice  -Krásna

 

Pracovné miesto ( kategória):  učiteľ

 

Podkategória:  učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľka materskej školy )

 

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01. 09 .2019 s 3 mesačnou skúšobnou dobou

s možnosťou trvalého pracovného pomeru /.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-  ukončené odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

-  zdravotná spôsobilosť

-  bezúhonnosť

-  ovládanie štátneho jazyka.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-  žiadosť o prijatie do zamestnania

-  profesijný životopis

-  súhlas so spracovaním osobných údajov

-  kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

 

Ponúkame:

-   nástupný plat v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

    zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone

    práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR

    predpis č. 359/2017 Z.z. vo výške minimálne 556,50 € v závislosti od platovej triedy a

    odpracovaných rokov.

 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou na adresu:   Materská   škola   Žiacka 18   040 18 Košice

v termíne do  15.8.2019. 2019.

Termín výberového konania je 20.8.2019 o 10.00 hod. v Materskej škole, Žiacka  18   040 18   Košice Krásna

 

Kontakt:  (: 055/ 6582 119, 09017 286 932,  0902724 619,

 

S pozdravom                                       PhDr  Rácková     Alena

                                                            

                                                               riaditeľka  MŠ