Mediačnú a probačnú službu na magistráte môžu Košičania využiť bezplatne každú stredu a piatok

Od 1. augusta môžu Košičania využívať novú bezplatnú službu, ktorú mesto Košice v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie zabezpečuje pre občanov v budove košického magistrátu na Triede SNP 48/A. Bezplatné konzultácie poskytujú kvalifikovaní pracovníci v Kontaktnej zóne na prízemí budovy pri okienku č. 7. Mnohí Košičania sa už krátko po spustení mediačnej a probačnej služby na magistráte začali zaujímať o to, s akými právnymi problémami sa môžu na odborníkov obrátiť.

Podľa Renáty Dolanskej, riaditeľky Centra Mediácie a Probácie, cieľom mediačnej a probačnej služby na magistráte je predovšetkým snaha prispieť k zvýšeniu efektivity riešenia právnych sporov, predchádzaniu vzniku konfliktov, a v neposlednom rade aj odbremeňovaniu súdov. Bezplatné konzultácie pre Košičanov sa týkajú predovšetkým: možností riešenia sporov mimosúdnou cestou; inštitútu probácie a pomoci obetiam trestných činov; riešení spotrebiteľských sporov mimosúdnymi cestami.

„Kontaktná osoba na magistráte poskytne občanovi základné informácie o tom, ako by sa dal ich spor, respektíve problém z oblasti občianskeho , obchodného, rodinného, pracovného práva alebo spotrebiteľského práva riešiť aj mimosúdnymi formami. Prioritne sa zameriavame na oblasť mediácie ako alternatívy súdneho konania. To znamená, že v rámci klientskej zóny dostanú obyvatelia základné informácie o tom čo je to mediácia, ako funguje, kde nájdu mediátora, na akých princípoch spočíva, aký je rozdiel oproti súdnemu konaniu. Teda čo môžu očakávať keď daný prípad dajú na riešenie súdu, a čo môžu očakávať keď budú prípad riešiť prostredníctvom mediátora, ako neutrálneho subjektu. Kontaktná osoba zabezpečí v rámci mediačnej a probačnej služby pre občana konzultáciu s odborne kvalifikovanou osobou, či už mediátorom, alebo v prípade z oblasti ochrany spotrebiteľa, s osobou, ktorá je kvalifikovaná na riešenie takýchto problémov. Všetky tieto konzultácie poskytované v rámci mediačnej a probačnej služby na magistráte sú pre obyvateľov poskytované bezplatne. Naším cieľom v spolupráci s Mestom Košice je teda naozaj vysvetliť ľuďom a poskytnúť im možnosť, tak ako je aj celosvetovým trendom, riešiť svoje problémy prioritne mimosúdnymi cestami. Prípadne, ak nie je možné riešiť problém mimosúdne, vysvetliť občanom, čo môžu očakávať od riešenia veci pri súdnom konaní," vysvetľuje R. Dolanská.

Ako ďalej uviedla, Centrum Mediácie a Probácie jestvuje v meste už niekoľko rokov, a najčastejšie problémy s ktorými sa na centrum občania obracajú je z oblasti spolužitia, čiže napríklad ide o rôzne susedské spory. Ale sú to aj problémy z oblasti rodinného práva.

„Často nás kontaktujú osoby, ktoré sú v predrozvodovom, respektíve po rozvodovom konaní, aby riešili svoj problém nielen právny, ale často aj osobný. Ďalej sú to aj majetkové spory, keď sa na nás obracajú občania v súvislosti s dedičskými konaniami, a podobne. Nám nejde iba o to aby sa vyriešila vec po právnej stránke, alebo bolo vydané nejaké rozhodnutie, ale ide nám najmä o to, aby to riešenie, ktoré sa nájde, bolo akceptovateľné, prijateľné a reálne pre všetky v spore zúčastnené strany," dodala R. Dolanská.

Svoje problémy môžu Košičania konzultovať v rámci mediačnej a probačnej služby každú stredu od 8.00 do 18.00 hod. a v piatok od 8.00 do 13.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice na Triede 48/A, Kontaktná zóna, okienko č. 7.