Prejsť na obsah

MEDZIODBOROVÉ PROFESIONÁLNE AKTIVITY

Podprogram 4. 4 – medziodborové profesionálne aktivity

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
- fyzická osoba,
- podnikateľ,
- vyšší územný celok alebo obec,
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
- neinvestičný fond,
- vysoká škola,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
- Matica slovenská.

Minimálna výška požadovanej dotácie je 20.000,- Sk (s výnimkou poplatkov v medzinárodných organizáciách a účastníckych poplatkov).


Podporované budú tieto okruhy:

4.4.1 periodické podujatia a ďalšie aktivity
· Podpora pravidelnej kontinuálnej činnosti subjektu (súhrn kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít) ako aj periodických podujatí (festivaly, cykly, prehliadky), ktoré prekračujú rámec jedného druhu umenia. Cieľom dotácie je udržanie kontinuity profesionálneho kultúrneho života, podpora projektov prepájajúcich súčasné umenie s vzdelávacími programami zameranými na umelecký a sociálny rozvoj, podpora umeleckej konfrontácie. Dotácia je určená pre organizátorov a usporiadateľov kultúrnych podujatí s celoslovenským alebo medzinárodným významom na priame náklady súvisiace s realizáciou projektu.

4.4.2
neperiodické podujatia a ďalšie aktivity
-
Cieľom dotácie je podpora jednorazových kultúrnych aktivít a podujatí prekračujúcich rámec jedného druhu umenia s celoslovenským a celospoločenským významu. Cieľom dotácie je podpora konfrontácie a rozvoja profesionálneho kultúrneho života. Dotácia je určená pre organizátorov a usporiadateľov uvedených kultúrnych podujatí na priame náklady súvisiace s realizáciou projektu.

4.4.3
edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia
-
tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, konferencie, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách.
· Cieľom dotácie je prostredníctvom vzdelávania zabezpečiť rozvoj kultúrnych aktivít obyvateľstva. Dotácia je určená pre usporiadateľov uvedených aktivít s regionálnym, celoštátnym resp. s medzinárodným významom.
· Dotácia je určená na úhradu členského poplatku za rok 2007 v medzinárodných mimovládnych organizáciách pre národné sekcie s právnou subjektivitou, ktoré dokázateľne vyvíjajú aktívnu činnosť (výhradne pre kolektívnych členov).

4.4.4 medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia

· Cieľom dotácie je podpora rozvoja umeleckej reflexie (umelecko-vedných a umelecko-kritických štúdií, esejí a ďalších žánrov) v oblasti medziodborových aktivít a ich prejavov v odborných periodikách a v neperiodických publikáciách, alebo verejne prezentované hodnotenie uvedených aktivít. Dotácia je určená pre fyzické osoby - teoretikov, vedcov a kritikov, ako aj pre právnické osoby, teda pre usporiadateľov medzinárodných konferencií, sympózií alebo odborných seminárov, ktoré reflektujú slovenskú kultúru.
· Dotácia sa môže poskytnúť aj na čiastočné krytie nákladov spojených s prípravou, vydaním príležitostných a účelových publikácií a súvisiacich materiálov (napr. publikácie k výročiam subjektov, zborníky z konferencií, seminárov, katalógov, výber textov, zvukový alebo audiovizuálny záznam a pod.).

Termín predkladania žiadosti v roku 2007 je do 12. februára 2007.


Kompletné informácie ohľadom grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007, môžte získať na webovej stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk , alebo na Ministertve kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava.