Mesto Košice investovalo do opráv škôl a školských zariadení 1 250 000 €

Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl a školských zariadení na Slovensku. V zriaďovateľskej pôsobnosti má 55 materských škôl, 32 základných škôl, 2 základné školy s materskou školou a ďalšie školy a školské zariadenia. Počas letných prázdnin vo všetkých prebiehala intenzívna príprava na nový školský rok, ktorej cieľom bolo zabezpečiť všetko potrebné na bezproblémový vyučovací proces pre žiakov, učiteľov aj všetkých zamestnancov školských zariadení.

Zatiaľ čo si žiaci naplno užívali dva mesiace prázdnin, prešlo rekonštrukciou a výraznejšími opravami 36 škôl a školských zariadení. Prevažne išlo o výmenu okien, rekonštrukcie cvičebných priestorov, elektroinštalačných a kanalizačných rozvodov, opravy strešného plášťa, sociálnych zariadení, jedálenských výťahov a podobne. Na tento účel bolo vyčlenených 1 250 000 €. Prioritou vedenia mesta je v budúcom roku ešte viac navýšiť investície do škôl a zlepšiť tak podmienky pre študentov i učiteľov.

„Vedeniu mesta  záleží na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách a chce robiť všetko preto, aby sa v školách naše deti cítili dobre, aby boli spokojní rodičia a aby naši pedagógovia a ďalší zamestnanci škôl mali pre svoju prácu tie najlepšie podmienky,“ uviedla námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.

Na začiatok školského roka sa asi najviac tešia žiaci, ktorí do lavíc zasadnú po prvýkrát.  V školskom roku 2018/19 navštevovalo 1. ročník v základných školách 1995 prvákov. Tento rok by ich (podľa údajov získaných zo zápisu) malo byť viac. Presné čísla bude mať zriaďovateľ až vtedy, keď bude jasné, koľko prvákov reálne nastúpilo 2.septembra do školy.

Mesto Košice každoročne rozširuje kapacitu materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre školský rok 2019/2020 o 4 triedy pre zhruba 90 detí.

V školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa v predchádzajúcich rokoch stravovalo v priemere vyše 74% žiakov základných škôl, na niektorých školách aj viac ako 80%. Školy sa aj napriek tomu dôsledne a zodpovedne pripravovali na zvýšený počet stravníkov, ktorý súvisí so štátnou dotáciou na stravovanie žiakov v zariadeniach školského stravovania.

Iba v jednom prípade bude potrebné rozšíriť jedáleň pre 800 stravníkov. V niektorých jedálňach  sa len doplnili  počty miest pri stoloch a všetko, čo k tomu patrí. „V našich školských jedálňach už tri roky za sebou modernizujeme, nahrádzame aj staré gastrozariadenia a zabezpečujeme nové. Takmer do každej jedálne sme nakúpili konvektomaty a iné zariadenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť  zvýšené počty stravníkov. Poskytli sme  školám finančné prostriedky aj na zabezpečenie elektronických systémov na kontrolu dochádzky žiakov a pravidelne stav monitorujeme,“ povedala Alžbeta Tamásová, vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice.