Mesto Košice - oddelenie školstva

Informácia o voľných pracovných miestach


V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Košice - oddelenie školstva MMK

Kontakty: 055/6419299   eva.vinceova@kosice.sk


Kategória odborných zamestnancov:
školskí  psychológovia -   2 miesta


úväzok:  100%

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
 - Žiadosť o prijatie do zamestnania
 - Profesijný životopis
 -
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 - Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 - Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 - Súhlas so spracovaním osobných údajov

Nástup do zamestnania:  najneskôr  od 1.9.2018

Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
Schopnosť pracovať v tíme.

Žiadosti zasielať do 30. apríla 2018 na adresu:

Magistrát mesta Košice - oddelenie školstva
Trieda SNP48/A
040 11 Košice


Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor (výberové konanie) mailom.Košice 3.4.2018