Mesto Košice - oddelenie školstva

MŠ Zuzkin park 2, Košice

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – MŠ Zuzkin park 2, Košice

Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto : predpokladaný nástup od : október 2018

Kategória : učiteľ

Pod kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre pred primárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Kariérový stupeň : začínajúci pedagogický zamestnanec , samostatný pedagogický zamestnanec

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice

Kontakt: 0907 900 142 / Svetlana Gjabelová

Kvalifikačné predpoklady :
Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

2. štruktúrovaný profesijný životopis

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov

4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou v zalepenej obálke na riaditeľstvo materskej školy do 16.10.2018 na obálku vypísať : - „neotvárať – pracovná pozícia učiteľ".

Platové náležitosti – podľa platovej triedy -7.platová trieda až 12.platová trieda, ostatné príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 v závislosti od uchádzača.
V Košiciach 09.10.2018
Svetlana Gjabelová - štatutár MŠ

Doplňujúce informácie :
Prosím uviesť telefónne číslo ako aj email – pre ďalšiu komunikáciu